Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Szkoły Podstawowej w Okartowie
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OKARTOWIE
§ 1

1. Nazwa szkoły:
1) Szkoła Podstawowa
2) bez numeru
3) Imieniem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
4) Siedzibą Szkoły jest budynek nr 22 położony w Okartowie na działce nr 100/13.
2. W skład szkoły wchodzi Szkoła Filialna w Tuchlinie, której pełna nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie Szkoła Filialna w Tuchlinie.
3. Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.
4. Szkoła filialna przyjmuje imię i kultywuje tradycje związane z bohaterem szkoły, której jest podporządkowana. W uzasadnionych przypadkach odrębne imię może być nadane szkole filialnej, według zasad określonych w ust.3.
5. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

§ 2
1. Cele i zadania szkoły:

1) Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz programie wychowawczym szkoły, a w szczególności:
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez:
» atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;
» udział w zajęciach językowych i informatycznych;
» udział w konkursach przedmiotowych;
» uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym;
» nowoczesną i bezpieczną bazę dydaktyczna i lokalową;
2) Szkoła realizuje zadania określone w ust.1 z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
- stwarzanie każdemu uczniowi warunki wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, społecznego, moralnego i duchowego;
- przygotowanie uczniów do pełnienia określonych ról społecznych;
- rozwijanie osobowość w takim stopniu, aby uczeń umiał dokonać pozytywnego wyboru w zetknięciu z patologią społeczną;
- integrację społeczności szkolnej i środowiskowej oraz zapewnia rodzicom udział w kształceniu wizerunku szkoły;
- powierzanie uczniom wiele ważnych zadań poznawczych i realizacyjnych na rzecz szkoły i szerszego środowiska społecznego;
- tworzenie warunki sprzyjające akceptowaniu każdego ucznia, ukazywać tkwiące w nim możliwości, mocne strony osobowości, aby wzmóc wiarę we własne siły, poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemne zaufanie, co jest podstawą aktywnego współdziałania uczniów, nauczycieli i rodziców;
- budowę życzliwej i przyjaznej atmosfery w zespołach klasowych, funkcjonujących w oparciu o grupy koleżeńskie tak, aby nikt w klasie nie pozostawał poza grupą kolegów na pomoc których może liczyć i to nie tylko w sprawach szkolnych i osobistych;
- wyrabianie przekonanie, że stałe doskonalenie życia szkoły a nade wszystko własnej klasy jest prawem i obowiązkiem nie tylko nauczycieli, ale również uczniów i ich rodziców;
3) Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe. Do zadań zespołów m.in. należy:
» wybór i ewaluacja programów nauczania,
» opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,
» tworzenie wewnątrzszkolnych programów i planów,
» opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania,
» diagnozowanie poziomu zagrożenia uczniów patologiami społecznymi,
» organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4) Szczegółowe zasady oceniania zawiera „Wewnątrzszkolny system oceniania”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
5) Na terenie szkoły może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna po:
- uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu problemowo – zadaniowego powołanego przez dyrektora szkoły;
- uzyskaniu akceptacji rady szkoły.
6) Szkoła umożliwia uczniom uczestnictwo w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych poprzez:
» zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej;
» rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, drużyna harcerska, uczniowski klub sportowy;
» korzystanie z biblioteki szkolno-publicznej.

7) Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie. Działalność tę prowadzi poprzez:
» zorganizowanie zajęć świetlicowych;
» umożliwienie spożycia gorącego posiłków;
» prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
» prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
» prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
Zajęcia, o których mowa w ust.7 prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu lub inną poradnię specjalistyczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.
8) Rada pedagogiczna powołuje pełnomocnika do spraw kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w celu usprawnienia współdziałania szkoły z tymi instytucjami.
9) Zacieśnienie współpracy szkoły z rodzicami będzie się koncentrowało na:
- ciągłej pracy nad przełamaniem barier między szkołą a rodzicami oraz wytworzeniem płaszczyzny partnerstwa w realizacji zadań i celów szkoły;
- stworzenie możliwości realnego wpływu na funkcjonowanie szkoły w ramach Rady Szkoły i Rady Rodziców (uświadomienie celów i zadań szkoły, wypracowanie wspólnych metod ich realizacji);
- realizacji oczekiwań rodziców poprzez stworzenie możliwości udziału w zajęciach pedagogizujących;
- utworzeniu możliwości udziału rodziców w lekcjach otwartych i obserwacji własnego dziecka w szkole w ramach „Dnia otwartych drzwi”;
- organizowaniu z udziałem rodziców wycieczek i uroczystości klasowych oraz szkolnych;
- zapraszanie rodziców na podsumowanie osiągnięć ich dzieci – wręczanie listów gratulacyjnych;
- wręczanie podziękowań dla rodziców za działalność na rzecz szkoły w formie szkolnego orderu „Pomocna Dłoń” oraz honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły w Okartowie”.
2. Program wychowawczy szkoły, o którym mowa w ust.1 pkt.1 uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
§ 3
ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1) Organami szkoły podstawowej są:
a) dyrektor szkoły
b) rada pedagogiczna
c) rada szkoły
d) rada rodziców
e) samorząd uczniowski

Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole:
a) D y r e k t o r:
» Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
» Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
» Przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
» Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym;
niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;
» Powołuje i odwołuje społecznego zastępcę dyrektora szkoły;
» Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi
przepisami;
» Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły;
» Dysponuje środkami finansowymi;
» Opracowuje arkusz organizacyjny;
» Dba o powierzone mienie;
» Wydaje polecenia służbowe;
» Dokonuje oceny pracy nauczycieli;
» Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”;
» Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie
zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu
klasyfikacyjnego;
» Reprezentuje szkołę na zewnątrz;
» Tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji;
» Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
» Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;
» Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
» Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
» Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
» Powołuje społecznego z-cy dyrektora Szkoły Podstawowej w Okartowie.
» Określa regulamin powoływania społecznego z-cy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Okartowie.

b) R a d a P e d a g o g i c z n a jako organ stanowiący i opiniodawczy
» Zatwierdza plany pracy Szkoły Podstawowej;
» Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
» Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
» Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
» Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji
dyrektora;
» Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
» Opiniuje tygodniowy podział godzin;
» Opiniuje projekt planu finansowego;
» Opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć;
» Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie a art. 52 ust 2. Ustawy o systemie oświaty.
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Okartowie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który stanowi załącznik nr 2 statutu, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

c) Rada Szkoły:
Rada Szkoły ma prawo:
» Uchwalenie statutu szkoły
» Powołanie regulaminu własnej działalności
» Powołanie komisji problemowych
» Występowanie do organu prowadzącego szkołę z wnioskami o:
- Zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora i nauczycieli
- Odwołanie dyrektora
- Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
» Występowania z wnioskami do dyrektora szkoły w sprawach:
- dokonania oceny każdego pracownika zatrudnionego w szkole
- organizacji zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych
- zorganizowania plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej
- planu finansowego środków specjalnych
» Wnioskowania i wyrażania zgody na przedłużenie kadencji dyrektora szkoły
» Delegowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowych na dyrektora szkoły
» Współpracy ze środowiskiem lokalnym, władzami terenowymi i oświatowymi
Rada Szkoły opiniuje:
» Strategiczne i operacyjne plany pracy
» Plany finansowe
» Szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym
» Projekty dotyczące innowacji, eksperymentów dydaktycznych
» Wnioski dyrektora o powołanie i odwołanie wicedyrektora
» Wnioski dyrektora dotyczące: odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
» Wszelkie inne sprawy dotyczące szkoły

Organizacja i zasady działania Rady Szkoły
1. Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor szkoły na wniosek co najmniej dwóch podmiotów wymienionych poniżej:
» Rady Pedagogicznej
» Rady Rodziców
» Samorządu Uczniowskiego
2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie przedstawiciele rodziców i nauczycieli
3. Organami Rady Szkoły są:
» Ogólne zebrania Rady Szkoły
» Przewodniczący Rady Szkoły
4. Kadencja Rady trwa 3 lata. Członek Rady nie wywiązujący się z obowiązków może być przed upływem kadencji odwołany przez Radę Szkoły.
5. W posiedzeniach Rady może brać udział dyrektor szkoły z głosem doradczym.
6. Członkowie Rady Rodziców rodzice uczniów z klas najwyższych programowo, którzy opuścili szkołę w środku kadencji Rady zostają zastąpieni przez członków klasowych Rad Rodziców klasy pierwszej.

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Szkoły i jej organy wewnętrzne
1. Wybory do Rady są równe, powszechne i tajne, oprócz pierwszych wyborów.
» Czynne prawo wyborcze ma:
- każdy nauczyciel w wyborach przedstawicieli nauczycieli
- każdy rodzic lub opiekun ucznia w wyborach delegata (elektora) klasy
» Bierne prawo wyborcze ma:
- każdy nauczyciel z wyjątkiem dyrektora
- każdy rodzic lub opiekun ucznia klas 0-VI
2. Przedstawicieli do Rady Szkoły wybierają nauczyciele, przedstawicieli rodziców – rodzice.
3. Wybory przedstawicieli nauczycieli i rodziców są bezpośrednie.
4. Przedstawiciele rodziców są wybierani w wyborach dwustopniowych
» W pierwszym stopniu rodzice uczniów każdej klasy wybierają jednego delegata (elektora)
» W drugim stopniu spośród delegatów (elektorów) na zebraniu ogólnym rodzice lub opiekunowie uczniów wybierają dwóch przedstawicieli rodziców.
5. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Szkoły wybiera trzyosobową komisję wyborczą, w skład której wchodzą przedstawiciele po jednym: nauczycielu, rodzicu i dyrektor szkoły.
6. Komisja wyborcza ustala termin wyborów i ogłasza go co najmniej 14 dni przed wyborami.
7. W pierwszych wyborach tworzącej się Rady Szkoły, dwóch przedstawicieli rodziców wyłania się na ogólnym zebraniu rodziców w głosowaniu jawnym. Rada Pedagogiczna wyłania spośród siebie dwóch przedstawicieli w głosowaniu jawnym.
Regulamin opracowuje Rada Szkoły, który jest przez nią zatwierdzony zwykłą większością głosów i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

d) Rada Rodziców :
» Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
spraw oświaty;
» Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
» Działa na rzecz stałej poprawy bazy;
» Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły;
» Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;
» Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły;
Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi:
- kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
- organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
- tryb podejmowania uchwał,
- zasady wydatkowania funduszy,
Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzony przez zebranie ogólne i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

e) S a m o r z ą d U c z n i o w s k i:
a) Opiniuje prace ocenianych nauczycieli.
b) Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
» oceniania, klasyfikowania i promowania,
» form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
- trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie;
- dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.
c) Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
» prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami;
» prawo do organizacji życia szkolnego;
» prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
» prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
» prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
» prawo do uzasadnienia ocen przez nauczycieli.
c) Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. Stanowi on załącznik nr 5 statutu.

2) Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi.
» Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i on koordynuje pracę i wzajemne współdziałanie oraz relacje społecznych organów Szkoły tj. Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
» Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Szkoły tj. Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
» W celu koordynacji planów pracy, preliminarzy finansowych, ujednolicenia decyzji w ważnych sprawach dla społeczności szkolnej dyrektor organizuje na wniosek przewodniczących rad wspólne posiedzenie Rady Szkoły, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Wypracowane w ten sposób ustalenia i wnioski są obowiązujące dla wszystkich organów szkoły.
» Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto, przestrzegając postanowień zawartych w statucie.
» Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.
» Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
» Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. O sposobie rozwiązania konfliktu powiadamia organ szkoły, który problem zasygnalizował.
» W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
» Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Szkoły lub Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni uzgadnia z daną radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

W sprawach spornych między uczniami i nauczycielami ustala się co następuje:
» Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
» Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie;
» Sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

§ 4

ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Okartowie jest Rada Miejska w Orzyszu.
2. Cykl kształcenia trwa w szkole podstawowej sześć lat.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny jako jej integralna część.

§ 5
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 20.
1) Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z informatyki i wychowania fizycznego z zastrzeżeniem ust.2.
2) Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z informatyki i wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
3) W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4) Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach międzyklasowych liczących od 12 do 24 uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczynkami.
5) Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, korekcyjne, rewalidacyjne, specjalistyczne, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach między oddziałowych.
2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 35.
3. Przy szkole tworzy się oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
4. W szczególnie uzasadnionych warunkach demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych po pozytywnej opinii rady szkoły w tym połączenie zajęć dzieci sześcioletnich z zajęciami prowadzonymi w klasie I.

§ 6
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna w klasach IV-VI trwa 45 minut.
2. W klasach I-III nauczyciel przebywa nieprzerwanie 55 minut, a przerwy organizuje w miarę potrzeb. Czas trwania poszczególnych zajęć dydaktycznych ustala nauczyciel.

§ 7
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dowozu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych nie przekraczających 30 uczniów.

§ 8
1. Organizacja biblioteki szkolnej:
1) Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia na parterze budynku nr 10 w Okartowie, z którego jedno przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, drugie zaś umożliwia uczniom, nauczycielom i rodzicom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.
2) Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Realizuje to zadanie poprzez umożliwienie:
- korzystanie ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece
- tworzenie aktywu bibliotecznego
- otaczanie indywidualną opieką uczniów przebywających w bibliotece
- udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych
- umożliwienie korzystania z komputera, internetu, encyklopedii i programów multimedialnych oraz usług kserograficznych
- umożliwienie korzystania z biblioteki podczas ferii zimowych i letnich
- korzystanie z czasopism i księgozbioru podręcznego w czytelni usytuowanej w budynku szkolnym
- uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych ukierunkowanych przede wszystkim na: poznanie i posługiwanie się r rożnymi rodzajami kartotek i katalogów, umiejętność wyszukiwania informacji na dany temat.
3) Zadania nauczycieli bibliotekarzy w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy praca pedagogiczna, prace organizacyjno-techniczne oraz inne obowiązki.
a) Do prac pedagogicznych należy:
» udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki;
» prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej;
» prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
» udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania;
» udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.
b) Do prac organizacyjno-technicznych należy:
» gromadzenie zbiorów;
» prowadzenie ewidencji i opracowanie zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub standardami;
» selekcja zbiorów;;
» prowadzenie warsztatu informacyjnego;
» prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki;
» sporządzanie projektów rocznych i planów pracy biblioteki;
» wspieranie działań dyrektora szkoły zmierzających do zorganizowania nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.
c) Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów (indywidualnie i zbiorowo), tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli usług bibliotecznych określa regulamin biblioteki, stanowiący załącznik nr 6 statutu.
4) Biblioteka organizuje i przeprowadza działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną w zakresie:
- spotkania z poezją
- konkursy czytelniczo-literackie
- współpraca z wychowawcami przy realizacji Programu Wychowawczego Szkoły
- współudział w organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Mazurach dla uczniów i rodziców
- spotkania z zespołami folklorystycznymi
- promowanie literatury polskiej szczególnie współczesnej
2. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły, a także rodzicom oraz współpracuje z innymi bibliotekami.
a) uczniowie
- mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece
- tworzą aktyw biblioteczny
- najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani
- są informowani o aktywności czytelniczej
- uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką
- otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych
- mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych oraz usług kserograficznych
- mają możliwość korzystania z biblioteki podczas ferii zimowych i letnich
- na zajęciach czytelniczych w budynku szkolnym mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego
b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły
- mogą złożyć zamówienie na literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne
- na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć
- korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece
- dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują informację o stanie czytelnictwa w danym miesiącu
- mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych i usług kserograficznych
c) rodzice
- mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece
- wspólnie z bibliotekarzem analizują przeprowadzone ankiety
- mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych i usług kserograficznych
- są informowani o aktywności czytelniczej dzieci
- mają możliwość wypożyczenia WSO, Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły i Szkolnego Programu Wychowawczego
- mogą wypożyczyć ze szkolnej filmoteki kasety z uroczystościami szkolnymi
d) współpraca z:
 Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Orzyszu:
- lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej
- udział w konkursach poetyckich i plastycznych
- wspólna analiza stanu czytelnictwa
- współpraca w zakresie modernizacji i remontów lokalu biblioteki
 z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie:
- lekcje biblioteczne
- wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych

§ 9
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego programu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektora szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 10

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
» sprzątaczka,
» woźna,
» kucharka,
» konserwator-palacz,
» pomoc kuchenna (1/2 etatu),
» intendent (1/2 etatu),
» pracownicy sezonowi (1 palaczy CO),
Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
4. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły (1/2 etatu), dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.
5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
Do obowiązków nauczyciela należy:
» kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i
higieny pracy;
» uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
» przestrzegać zapisów statutowych;
» zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
» usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie;
» w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów;
» w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu;
» na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów;
» pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem;
» przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
» dbać o poprawność językową uczniów;
» stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
» podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne;
» służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
» wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt;
» aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych;
» stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania;
» wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

§ 11

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale mogą tworzyć zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. Dopuszcza się tworzenie międzyszkolnych zespołów przedmiotowych. Utworzenie tych zespołów poprzedzone powinno być uchwałami rad pedagogicznych szkół tworzących zespoły.

§ 12
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału ) do ukończenia przez uczniów danego etapu nauczania, chyba że Rada Szkoły złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w szkole.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
» tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
» przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
» rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;
» Kształtowanie postaw asertywnych.
a) Wychowawca w celu realizacji zadań winien:
» zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
» opracować wspólnie z rodzicami i uczniami plan pracy wychowawcy uwzględniający założenia Programu Wychowawczego Szkoły – stanowiącego załącznik nr 7 statutu ;
» utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
» współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
» współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu;
» śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
» dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
» udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu.
» kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
» utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia;
» powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/ rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu;
» na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/ rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia;
» uczestniczyć w zebraniach-wywiadówkach.
b) Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
c) Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu.
4. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1) 8 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę
2) pracownię komputerową z wejściem do internetu
3) boisko sportowe
4) pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe
5) zaplecze kuchenne i jadalnię
6) sekretariat
7) gabinet dla dyrektora


§ 13
OBOWIĄZEK SZKOLNY

1. Zasady rekrutacji uczniów oraz ich prawa i obowiązki.
1) Postanowienia ogólne:
- Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 roku życia.
- Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
- Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
- W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
- Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgodą rodziców.
- Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
- Na wniosek rodziców dyrektor szkoły obwodu, w którym dziecko jest zameldowane, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.
- Na uzasadniony wniosek rodziców dyrektor szkoły obwodu, w którym dziecko jest zameldowane, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego w innym obwodzie szkolnym.
- Uczniowie, którzy ukończyli klasę VI, kontynuują naukę w gimnazjum w Orzyszu lub w gimnazjum w Dąbrówce.
- Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest napisanie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych i dostarczenia go w ciągu 3 dni. Ilość dni usprawiedliwionych przez rodziców nie może przekraczać 7 dni. Nieobecność ucznia powyżej 7 dni może być usprawiedliwiona tylko przez lekarza, zaświadczeniem lekarskim lub wpisem w książeczce zdrowia.
2) Uczeń szkoły ma prawo:
» informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
» posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;
» korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;
» tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
» poszanowania swej godności;
» rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
» swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
» korzystania z pomocy doraźnej;
» życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
» noszenia emblematu szkoły;
» nietykalności osobistej;
» bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
» korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl
obowiązujących regulaminów;
» korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;
» reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

3) Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
» systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych;
» dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
» zmieniać obuwie po wejściu do szkoły;
» wystrzegać się szkodliwych nałogów;
» naprawiać wyrządzone szkody materialne;
» przestrzegać zasad kultury współżycia;
» dbać o honor i tradycję szkoły podstawowej;
» nosić strój i tarczę szkolną;
» podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
» zachować w sprawach spornych, tryb określony w § 4 pkt. 3, o ile brak jest możliwości polubownego rozwiązania problemu;
» okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.
2. Nagrody i kary stosowane wobec uczniów oraz tryb odwołania od kar.
1) Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
» rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
» wzorową postawę;
» wybitne osiągnięcia;
» wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym;
» dzielność i odwagę.
a) Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
b) Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły podstawowej:
» pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
» pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
» dyplom;
» bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów;
» nagrody rzeczowe;
» wpis do „Złotej Strony” w kronice szkolnej;
» powołanie do składu pocztu sztandarowego.
c) Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców lub Radę Szkoły.
d) Uczeń kl. IV-VI otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem ( biało-czerwony pasek na świadectwie), jeżeli uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych minimum 4.75. Uczeń kl. IV-VI otrzymuje nagrodę książkową, gdy średnia ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych wynosi 4.5 i nie ma oceny poniżej dobrej. Uczniowie wytypowani do nagrody powinni posiadać minimum dobrą ocenę z zachowania.

2) Ustala się następujące rodzaje kar:
» upomnienie wychowawcy wobec klasy;
» upomnienie dyrektora;
» upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej;
» pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;
» zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
» wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania.
3) Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać na piśmie za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie pięciu dni od udzielenia kary.
Dyrektor Szkoły zasięga opinii wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły. Przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami. Uwzględnia zastrzeżenia, bądź je odrzuca. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
» umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
» dopuszcza się kradzieży;
» wchodzi w kolizję z prawem;
» demoralizuje innych uczniów;
» permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.
» Uczeń szkoły może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej, tego samego typu szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej dyrektora.
4. Uczeń , który ukończył osiemnasty rok życia może być skreślony z listy uczniów w trakcie trwania roku szkolnego jeśli narusza postanowienia pkt. 3. Dyrektor Szkoły na pisemną prośbę ucznia może wyrazić zgodę na kontynuowanie nauki do ukończenia szkoły podstawowej.
5. Szkoła zabezpiecza warunki pobytu w szkole uczniom zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

§ 14
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła Filialna w Tuchlinie używa pieczęci urzędowej Szkoły Podstawowej w Okartowie.
3. Szkoła filialna używa tablic i stempli, które zawierają nazwę szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana i nazwę szkoły wg wzoru:
Szkoła Podstawowa
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Okartowie
Szkoła Filialna w Tuchlinie


§ 15

1. Szkoła Podstawowa w Okartowie posiada:
a) Swoje imię i patrona
Patronem szkoły jest poeta Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i jego imię nosi szkoła.
b) Sztandar szkoły
Sztandar szkoły będzie eksponowany w Sali Tradycji Szkoły lub w gablocie na holu. Będzie brał udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i świętach państwowych. Do pocztu sztandarowego będą wyznaczani uczniowie, którzy szczególnie wyróżnili się w nauce, w działalności na rzecz szkoły, klasy, w sporcie. Być członkiem pocztu sztandarowego jest największych wyróżnień.
c) Pieśń szkoły
Pieśnią szkoły jest pieśń pt. „Mazury”.
d) Każda klasa ma:
» swoje logo (znak, proporzec, plakietka);
» pieśń;
» okrzyk.
e) Ceremoniał apeli z okazji świąt narodowych i szkolnych
» strój (biała bluzka, koszula, ciemna spódnica, spodnie);
» wprowadzenie sztandaru szkoły;
» odśpiewanie hymnu narodowego lub pieśni szkoły;
» część oficjalna;
» wyprowadzenie sztandaru

f) Ceremoniał apeli okazjonalnych:
» strój dowolny;
» uczniowie siedzą na kocach, przedstawiają się okrzykami klas lub pieśnią klasy;
» dopuszcza się odśpiewania pieśni szkoły.

§ 16
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwalenie Statutu następuje w formie uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Zmiany w statucie dokonywane są na wniosek:
 Rady Pedagogicznej;
 Rady Szkoły
 Rady Rodziców;
 Samorządu Uczniowskiego;
 Organu prowadzącego lub nadzorującego.
3. Zmiany w Statucie wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej i zatwierdza uchwałą Rady Szkoły.
4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków społeczności szkolnej ze statutem i jego zmianami.

Tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Okartowie zaopiniowano:
» na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 05 listopada 2001r.
» na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 03 grudnia 2001r.
» na posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 03 grudnia 2001r
i zatwierdzono
» na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 08 grudnia 2001r.
» Statut Szkoły Podstawowej w Okartowie uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr V/31/99 z dnia 26 lutego 1999r.
Załączniki:
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania
2. Regulamin Rady Pedagogicznej
3. Regulamin Rady Szkoły
4. Regulamin Rady Rodziców
5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
6. Regulamin Biblioteki
7. Program Wychowawczy Szkoły
Data powstania: środa, 25 lut 2004 12:08
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 09:17
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 8154 razy