Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły

Regulamin Rady Rodziców
REGULAMIN RADY RODZICÓW
działającej przy Szkole Podstawowej w Okartowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Regulamin określa cele i zadania Rady Rodziców w szkole.
2. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu pomocy szkole.

II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 1.
Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:
1. Współdziałanie z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców
uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
2. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania
i opieki oraz udzielania pomocy materialnej szkole w tym zakresie.
3. Współdziałanie z organizacjami działającymi w szkole (UKS, ZHP).

§ 2.
1. Podstawowe zadania Rady Rodziców:
» organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz
szkoły
» współdziałanie ze szkołą na rzecz poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli
» uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększeniu funduszy szkolnych
2. Współpraca z dyrektorem szkoły a w szczególności:
» wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe
» informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego uczniów po lekcjach
» organizowanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o tradycję środowiska
» udzielanie szkole pomocy materialnej


III. SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

§ 1.
1. Rada Rodziców jest powoływana na ogólnym zebraniu rodziców poprzez głosowanie jawne,
zwykłą większością głosów.
2. Podstawowe ogniwa Rady Rodziców stanowią:
» trzy osobowe rady klasowe rodziców
» pięcioosobowa rada rodziców
3. Dyrektor szkoły lub członek Rady Pedagogicznej wchodzą w skład Rady Rodziców z urzędu.
4. Członkowie Rady Rodziców mogą być odwołani przed upływem kadencji na wniosek:
» przewodniczącego Rady Rodziców
» rady klasowej rodziców
» dyrektora szkoły
» rady pedagogicznej
5. Odwołanie następuje na zebraniu ogólnym rodziców zwykłą większością głosów

§ 2.
1. Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący z sekretarzem i skarbnikiem.
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są na zebraniu ogólnym zwykłą większością głosów.

IV. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA POSZCZEGÓŁNYCH OGNIW
RADY RODZICÓW

§ 1.
1. Zadaniem rady klasowej rodziców jest zwoływanie zebrań rodziców w miarę potrzeb nie
rzadziej niż 2 razy w roku.
§ 2.
1. Zadaniem przewodniczącego RR jest kierowanie wszystkimi pracami Rady.
§ 3.
1. Zadaniem sekretarza RR jest zapewnienie właściwej organizacji pracy.
§ 4
1. Zadaniem skarbnika RR jest prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej


V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ RADY
RODZICÓW

§ 1.
1. Rada Rodziców prowadzi swoją działalność finansową w oparciu o instrukcję MO i W
/Dz. U. Nr 14 poz. 124 z 24 października 1973r/
§ 2.
1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
2. Wysokość rocznej dobrowolnej składki ustala się na ogólnym zebraniu rodziców.
Rodzice mogą zadeklarować równoważne rocznej dobrowolnej składce świadczenie w naturze
lub robociźnie.
3. Rodzice wpłacają dobrowolną składkę jednorazowo, półrocznie wg możliwości.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.
1. Działalność Rady Rodziców trwa 2 lata.
2. Na wniosek dyrektora szkoły Rada Rodziców może przedłużyć swoją kadencję na następny rok.
Data powstania: środa, 25 lut 2004 12:36
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 09:19
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 3117 razy