Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OKARTOWIE
Ocenianie - to proces gromadzenia informacji o uczniach, który jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. W edukacji zintegrowanej ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywuje ich do nauki. Jej celem jest monitorowanie rozwoju ucznia. Ocenie podlega praca i postępy ucznia, a nie stan jego wiedzy. Ocena ma wskazać, co osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi – a nie to, czego nie umie.
Ocena – to informacja o aktywności, postępach i trudnościach oraz uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia. Eliminuje więc klasyfikowanie uczniów, a co za tym idzie selekcję negatywną – drugoroczność. Po ukończeniu trzyletniego cyklu edukacji można mówić o osiągnięciach ucznia, o tym, co powinien umieć, rozumieć, wiedzieć.


§ 1

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1). Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie.
2) Wspieranie przez nauczyciela procesu samodzielnego planowania rozwoju ucznia.
3) Aktywizowanie ucznia do dalszej pracy.
4) Rzetelnie informować rodziców o postępach, zdolnościach i trudnościach ucznia:
a) dni otwarte (raz w miesiącu – pierwszy wtorek miesiąca)
b) pisemny kontakt
c) apele informacyjne wewnątrzszkolne.
5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.


§ 2

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) Opracowanie przez każdego nauczyciela wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
2) Bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie według skali i form przyjętych w szkole.
3) Tryb i formę egzaminów klasyfikacyjnych.
4) Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich
poprawiania.
5) Skalę i tryb ustalania oraz formułowania śródrocznej i końcoworocznej oceny zachowania.
6) Termin i formę informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
7) Terminy klasyfikacji śródrocznej.
8) Tryb odwoływania się od ustalonych ocen i formę sprawdzania zasadności odwołania.

§ 3

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych:
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o
wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz
rodziców o zasadach oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania.
3. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do opracowania przedmiotowych systemów oceniania, które zawierają co najmniej podstawowe i ponadpodstawowe wymogi osiągnięć uczniów. Zatwierdzane są one przez dyrektora szkoły.
4. Nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z przedmiotowym systemem oceniania.
5. Uczeń nie powinien być oceniany z materiału wprowadzonego na danej lekcji.
6. Uczniowi nieobecnemu podczas pisania sprawdzianu nauczyciel wyznacza termin jednego tygodnia na zaliczenie materiału. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia spowodowanej, np. chorobą, nauczyciel organizuje pomoc w celu wyrównania braków.
7. Ocena okresowa powinna być wystawiona z nie mniej niż czterech ocen.
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę postęp i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
9. Przedmiotowe systemy oceniania znajdują się w bibliotece szkolno-publicznej i są dostępne dla uczniów i rodziców.
10. Oceny są jawne, zarówno dla uczniów jak i ich rodziców.
11. Każda ocena wystawiona uczniowi, a na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
powinna być uzasadniona pisemnie.

§ 4

Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach:
1. Uczniowie informowani są:
a) ustnie o umiejętnościach i zalecanych formach pracy w pogłębianiu wiedzy;
b) pisemnie w zeszytach przedmiotowych i kartach obserwacji;
c) przez recenzję pracy pisemnej;
d) przez prezentację osiągnięć: wystawki, gazetki, galerie, albumy;
e) prace klasowe;
f) listy pochwalne dla uczniów;
2. Rodzice o postępach swoich dzieci będą informowani w następujący sposób:
a) oceny bieżące (cząstkowe)
 w zeszytach przedmiotowych;
 w czasie kontaktów indywidualnych w zależności od potrzeb, rozmowę należy udokumentować w dzienniku lekcyjnym;
 na wywiadówkach międzysemestralnych – minimum dwa razy w roku;
 przez podpisanie prac klasowych;
 przez list gratulacyjny dla rodziców uczniów kl.IV – VI;
b) oceny semestralne i roczne:
 rodzice uczniów klas I-III otrzymują semestralną i końcoworoczną kopię oceny opisowej, która jest dla nich dokładną informacją o stanie aktualnej wiedzy, możliwościach i kierunkach dalszej pracy;
 rodzice uczniów klas IV-VI otrzymują semestralny i końcoworoczny wykaz aktualnych ocen cząstkowych wraz z dokładną informacją o stanie wiedzy i zachowaniu – wzór wykazu stanowi załącznik do WSO;
3. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z danego przedmiotu, rodzice muszą być informowani na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego), pisemnie z podaniem uzasadnienia ocen niedostatecznych.

§5

Sposoby i zasady sprawdzania i oceniania dydaktycznych osiągnięć uczniów:
1. Aby określić stan wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel ocenia:
a) wypowiedzi ustne w zakresie aktualnie zdobytej wiedzy i realizowanego materiału – rozmowy, dyskusje, debaty;
b) prace pisemne:
 wypracowania pisemne, których ilość musi być zgodna z założeniami programowymi;
 sprawdziany tzw. kartkówki(do 15 min);
 prace klasowe w formie testów nauczycielskich zgodnie z opracowaną punktacją i kategoriami wymagań z uwzględnieniem przynajmniej dwóch poziomów: podstawowego i ponad podstawowego oraz normami zawartymi w §11 pkt.4.
c) ciche czytanie ze zrozumieniem (udzielanie odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, rozpoznawanie problematyki głównej i drugoplanowej);
d) ćwiczenia praktyczne (utwory i wytwory):
 obserwacja ucznia w różnych sytuacjach, podczas pracy w grupach, prezentacja wytworów, dyskusji;
e) aktywność w czasie pracy na lekcji (wnioskowanie, organizacja pracy)
f) prace domowe (merytoryczna stronna, docieranie do nośników wiedzy, estetyka)
2. Częstotliwość oceniania:
a) Wypowiedzi ustne uczniów będą oceniane:
 język polski, matematyka – minimum raz na dwa tygodnie;
 z pozostałych przedmiotów – minimum raz w miesiącu;
Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi ucznia, podkreśla osiągnięcia oraz uświadamia
uczniowi jego braki i ukierunkowuje jego dalszą samodzielną pracę.
b) Prace pisemne przeprowadza się po:
 zakończeniu każdego działu, zgodnie z planem realizacji programu;
 na koniec semestru;
 na progach edukacyjnych;
3. Brak wyposażenia uczniowskiego nie ma wpływu na ocenę, jeśli nie jest to zawinione przez ucznia;
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasach I – III raz w miesiącu dokonuje oceny bieżącej osiągnięć uczniów;
5. Stan wiedzy uczniów będzie sprawdzony przez dyrektora szkoły poprzez systemowe badanie wyników nauczania zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;
6. Prace pisemne nauczyciel przechowuje w dokumentacji jeden rok;


§6

Wiedzę i umiejętności ucznia ocenia:
a) nauczyciel przedmiotu
b) nauczyciel pracujący za nieobecnego nauczyciela przebywającego na długotrwałym
zwolnieniu (powyżej 7 dni)
c) nie ocenia nauczyciel na zastępstwie doraźnym
d) nauczyciel na zastępstwie doraźnym może dokonać oceny pracy ucznia w formie
ustnej przekazanej uczniowi.

§7


Prace klasowe i sprawdziany powinny być robione:
» nie więcej prac klasowych niż jeden w danym dniu;
» nie więcej niż dwie prace klasowe w tygodniu;
» praca klasowa powinien być zapowiedziana wcześniej na siedem dni;
» uczeń powinien być poinformowany o zakresie materiału objętego pracą klasową
» materiał do pracy klasowej powinien być powtórzony;
» nauczyciel oddaje pracę klasową uczniowi w ciągu tygodnia, informując ile zdobył punktów i jaką ocenę otrzymał oraz ile punktów trzeba było zdobyć na poszczególną ocenę;
» uczeń otrzymuje pracę klasową do wglądu, daje do podpisu rodzicom i zwraca nauczycielowi;
» w dniu, kiedy przeprowadzona jest praca klasowa nie powinno być sprawdzianów;
» w tygodniu, w którym wystąpiły dwie prace klasowe dopuszcza się wyłącznie jeden sprawdzian;
» w tygodniu dopuszcza się trzy sprawdziany;

§ 8
1. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne), począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali:
 stopień celujący – 6
 stopień bardzo dobry – 5
 stopień dobry – 4
 stopień dostateczny – 3
 stopień dopuszczający – 2
 stopień niedostateczny – 1
2. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
3. Stopnie wystawiane według skali zawartej w pkt.1 mogą być opisywane przez nauczyciela danego przedmiotu skalą literową:
» A – znakomicie
» B – postarałeś się
» C – nie postarałeś się
wyrażającą wysiłek włożony przez ucznia w uzyskanie danej oceny.
4. Nie stosuje się przy ocenach zawartych w pkt.1 plusów (+) i minusów (-).

§ 9
Stopień:
a) celujący (6) - otrzymuje uczeń, który:
» bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zakwalifikuje się do etapu rejonowego;
» rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy.
b) bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który posiadł wszystkie umiejętności objęte programem nauczania przedmiotów w danej klasie oraz rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania. Stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
c) dobry (4) – uczeń uzyskał poziom zapewniający samodzielne, poprawne rozwiązywanie zadań i problemów teoretycznych i praktycznych;
d) dostateczny (3) – uczeń uzyskał poziom umożliwiający rozwiązywanie typowych problemów i zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności;
e) dopuszczający (2) – uczeń osiągnął poziom umiejętności umożliwiający uzyskanie podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w danej klasie;
f) niedostateczny (1) – uczeń nie osiągnął poziomu umożliwiającego dalszą naukę w klasie programowo wyższej.
§ 10
Sposoby dokumentowania (rejestrowania) osiągnięć uczniów:
1. Osiągnięcia uczniów w klasach IV-VI rejestruje się w postaci stopni szkolnych zgodnie z następującymi zasadami: oceny z prac klasowych – kolor czerwony, oceny za prowadzenie zeszytu – kolor zielony, pozostałe oceny – kolor niebieski lub czarny.
2. Stronę w dzienniku „Oceny postępów w nauce” należy opisać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik WSO;
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w kl. I-III wypełniają raz w miesiącu karty obserwacji ucznia. Wskazują na osiągnięcia ucznia i obszary niepowodzeń.
4. Narzędzia rejestrowania osiągnięć uczniów opracowują nauczyciele z poszczególnych przedmiotów.
5. Po ukończeniu nauki w danej klasie, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej zgodnie ze wzorem MEN i zasadami zawartymi w Statucie Szkoły(§13ust. 1pkt.1 ppkt.d).
6. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym nie otrzymują świadectw szkolnych promocyjnych. Uczniom tym wydaje się zaświadczenie potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej stanowiące załącznik do WSO.
7. Po ukończeniu szkoły (klasy VI) każdy uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem uczniów którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu sprawdzającego.
§ 11

Zasady i sposoby wystawiania stopni szkolnych:
1. Przy wystawianiu stopni szkolnych wg przyjętej skali nauczyciele powinni kierować się zasadami pomiaru dydaktycznego:
» punktować należy czynności, a nie ilość elementów zadania;
» do zadań otwartych stosuje się odpowiednio formułowane kryteria i w związku z tym punktację.
2. Oceniać należy to, co uczeń umie, wie, robi, a nie jego braki i nieumiejętności.
3. Nauczyciele języka polskiego i obcego opracowują jednolite kryteria oceny pracy pisemnej (wypracowania).
4. Wyniki testów nauczycielskich są normowane w następujący sposób:
0 – 30% - niedostateczny
31 – 54% - dopuszczający
55– 74% - dostateczny
75 – 90% - dobry
91 – 100% - bardzo dobry
§ 12

Każdy nauczyciel zobowiązany jest na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć sprawowanie edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikających z programu nauczania.
Uczniowie powinni być oceniani za:
 rzeczywiste osiągnięcia i postępy w zdobywaniu wiedzy
 zgodnie z realizowanym przez nich programem np. programem szkoły specjalnej, obniżonymi wymaganiami z jednego przedmiotu
 testami dostosowanymi do poziomu ucznia i zgodnymi z realizowanymi przez niego programem
 uczniowie, którzy mają orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej w upośledzeniu, oceniani powinni być za wypowiedzi ustne, wykazywanie chęci, bez pisania testów sprawdzających
 uczniowie realizujący program szkoły specjalnej są oceniani w sześciostopniowej skali ocen.
§ 13

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły, na podstawie opinii wydanej przez lekarz.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.


§ 14
1 Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w statucie szkoły oraz oceny z zachowania, a w kl. I – III według arkusza oceny opisowej, którego wzór jest załącznikiem WSO.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, pod koniec zajęć edukacyjnych, 7 dni przed feriami zimowymi
3. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
4. Na miesiąc przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych
5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Ustalona przez nauczyciela pozytywna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona w wyniku egzaminu sprawdzającego.


§ 15


1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne.
2. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy po konsultacji z klasą, samorządem uczniowskim i radą pedagogiczną.


§ 16

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocenę zachowania śródroczną od klasy czwartej ustala się według skali określonej w szkolnym regulaminie ocen z zachowania.
3. Ocenę zachowania końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.
4. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.
5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
- oceny z zajęć edukacyjnych;
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły;
6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
7. Szczegółowe kryteria oceny zachowania zawiera „Szkolny regulamin ocen zachowania”, który stanowi załącznik Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.


§ 17

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków:
» ćwiczenia wyrównawcze;
» dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z uczniem;
» indywidualna praca z uczniem;


§ 18

Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach określonych w §19.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.

§ 19

Tryb egzaminu klasyfikacyjnego

1. Egzamin klasyfikacyjny poprzedzony winien być pisemną, uzasadnioną prośbą ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu czerwca.
4. Egzamin klasyfikacyjny dotyczący pierwszego semestru uczeń składa nie później niż do końca ferii zimowych.
5. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor powołuje komisję w składzie:
» przewodniczący – dyrektor szkoły;
» egzaminatorzy – nauczyciele przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania odpowiedniej klasy;
6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz oceny ustalone przez poszczególnych nauczycieli. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem zawartym w następnym punkcie.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego z jednych zajęć edukacyjnych.


§ 20
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W przypadkach:
a) długotrwałej nieobecności w szkole z powodu przebywania w szpitalu lub
choroby w domu;
b) powrotu z zagranicy po kilku miesięcznej nieobecności w kraju;
c) urodzenia dziecka przez uczennicę;
d) innych sytuacji nieprzewidzianych regulaminem;
rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
3. Termin egzaminu poprawkowego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 21

Tryb egzaminu poprawkowego

1. Egzamin poprawkowy poprzedzony winien być pisemną, uzasadnioną prośbą ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
» dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
» n-l prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący
» n-l prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem zawartym w następnym punkcie.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 22

Egzamin sprawdzający
1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku semestralnej (końcoworocznej) klasyfikacji uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich zajęć edukacyjnych i nie zgadza się z jedną z wystawionych ocen może zdawać egzamin sprawdzający z przedmiotu, z którego wystawiona ocena go nie zadawala.
2. W wyniku egzaminu sprawdzającego ocena może być podwyższona o jeden stopień.
§ 23
Tryb egzaminu sprawdzającego
1. Egzamin sprawdzający poprzedzony winien być pisemną, uzasadnioną prośbą ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do nauczyciela uczącego przedmiotu, z którego wystawiona ocena nie zadawala ucznia.
2. Podanie o egzamin sprawdzający powinno wpłynąć do nauczyciela nie później jak 14 dni przed zakończeniem semestru.
3. Nauczyciel przeprowadza egzamin sprawdzający w ciągu dwóch dni od złożenia podania przez rodziców.
4. W przypadku, gdy rodzice nie zgadzają się z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego przez n-la lub odmowy przez nauczyciela przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uczeń lub jego rodzice odwołują się od wystawionej oceny do dyrektora szkoły.
5. Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z nauczycielem w obecności rodziców i w przypadku braku porozumienia wyznacza termin egzaminu sprawdzającego przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
6. Egzamin sprawdzający jest pisemny, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
» dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
» n-l prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący
» wychowawcę klasy, w której uczy się uczeń.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela uczącego ucznia i prowadzącego zbliżone zajęcia edukacyjne.
10. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.
11. Jeżeli w wyniku egzaminu sprawdzającego uczeń uzyskał ocenę niższą od wystawionej przez n-la, pozostaje ocena wcześniej wystawiona.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, nie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie.
§24
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
3. Uczeń, który nie spełni powyższych warunków, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

4. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, przy spełnieniu następujących warunków:
 uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, w której dziecko zostało przebadane na wniosek rodziców lub wychowawcy klasy;
 pisemną zgodę rodziców złożoną do dyrektora szkoły.

§ 25

Tryb odwoływania od oceny
1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), którzy mają zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej może być powołana komisja sprawdzająca umiejętności i wiadomości ucznia.
2. Pisemny wniosek wpływa do dyrektora szkoły nie później niż na jeden tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
3. Dyrektor bada zasadność odwołania się od oceny poprzez:
» rozmowę z uczniem;
» rozmowę z nauczycielem w obecności rodziców ucznia;
4. W przypadku zasadności wniosku zarządza egzamin zgodnie z wcześniej opisanym trybem.
5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzającego jest ostateczna i nie przysługuje od nie odwołanie.


§ 26

Prawa i obowiązki ucznia dotyczące oceniania.
1. Uczeń ma prawo do:
a) znajomości, jawności ocen;
b) rzetelności i uzasadnienia oceny;
c) możliwości poprawiania oceny bieżącej;
d) wglądu do poprawionych i ocenionych prac klasowych;
e) znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu;
f) znajomości WSO;
g) możliwości odwołania się od oceny klasyfikacyjnej do dyrektora szkoły, w przypadku naruszenia zasad nauczania;
h) do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego;
i) do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w uzasadnionych przypadkach.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) przygotowania się do zajęć szkolnych;
b) wykonywania prac domowych;
c) aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych;
d) stawiania się w terminie na egzamin sprawdzający (klasyfikacyjnym);
e) przygotowania się do egzaminu;
f) podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy.

§ 27

Prawa rodziców
1. Rodzice mają prawo do:
a) jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka;
b) bieżącej informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach dziecka;
c) wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka;
d) informacji o wymaganiach szkoły;
e) pisemnej informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych.

§ 28

Prawa i obowiązki nauczyciela
1. Nauczyciele mają prawo do:
a) zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej nie jest zgodne z procedurą;
b) udziału w egzaminie poprawkowym, klasyfikacyjnym, sprawdzającym i przygotowania do niego zadań;
c) obrony swojej opinii w sprawach spornych;
d) uczestnictwa w rozmowach dotyczących sytuacji klasyfikowanych;
e) odmówienia udzielania informacji w czasie innym niż wyznaczony w WSO.

2. Nauczyciele mają obowiązek:
a) stosowania zasad przyjętych w WSO;
b) doskonalenia swojego warsztatu pracy.

§ 29

W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową”, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.

§ 30

Postanowienia końcowe – ewaluacja WSO
Zmiany dotyczące WSO mogą być dokonane w formie aneksu na wniosek Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli uchwałą Rady Pedagogicznej, jednak nie wcześniej niż po upływie roku szkolnego 1999/2000.

Data powstania: środa, 25 lut 2004 12:17
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 09:17
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 5924 razy