Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Regulamin Rady szkoły

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. K. I. Gałczyńskiego w OkartowieROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Rodzice współdziałają ze sobą za pośrednictwem rady rodziców i rad klasowych rodziców.
2. Rada Szkoły jest rzeczywistym forum współpracy i porozumienia trzech podmiotów społeczności szkolnej.
3. Rada Szkoły jest organem doradczym i opiniującym dla dyrektora szkoły.
4. Rada Szkoły jest inspiratorem, współtwórcą z Radą Pedagogiczną oraz dyrektorem strategicznych i operacyjnych planów rozwoju organizacji szkolnej.ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Rady Szkoły

Rada Szkoły ma prawo:
 Uchwalenie statutu szkoły
 Powołanie regulaminu własnej działalności
 Powołanie komisji problemowych
 Występowanie do organu nadzorującego pracę szkoły z wnioskami o:
» Zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora i nauczycieli
» Odwołanie dyrektora
» Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
» Występowania z wnioskami do dyrektora szkoły w sprawach:
- dokonania oceny każdego pracownika zatrudnionego w szkole
- organizacji zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych
- zorganizowania plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej
- planu finansowego środków specjalnych
 Wnioskowania i wyrażania zgody na przedłużenie kadencji dyrektora szkoły
 Delegowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowych na dyrektora szkoły
 Współpracy ze środowiskiem lokalnym, władzami terenowymi i oświatowymi

Rada Szkoły opiniuje:
 Strategiczne i operacyjne plany pracy
 Plany finansowe
 Szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym
 Projekty dotyczące innowacji, eksperymentów dydaktycznych
 Wnioski dyrektora o powołanie i odwołanie wicedyrektora
 Wnioski dyrektora dotyczące: odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 Wszelkie inne sprawy dotyczące szkoły


ROZDZIAŁ III

Organizacja i zasady działania Rady Szkoły

1. Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor szkoły na wniosek co najmniej dwóch podmiotów wymienionych poniżej:
 Rady Pedagogicznej
 Rady Rodziców
 Samorządu Uczniowskiego
2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie przedstawiciele rodziców i nauczycieli
3. Organami Rady Szkoły są:
 Ogólne zebrania Rady Szkoły
 Przewodniczący Rady Szkoły
4. Kadencja Rady trwa 3 lata. Członek Rady nie wywiązujący się z obowiązków może być przed upływem kadencji odwołany przez Radę Szkoły.
5. W posiedzeniach Rady może brać udział dyrektor szkoły z głosem doradczym.
6. Członkowie Rady Rodziców rodzice uczniów z klas najwyższych programowo, którzy opuścili szkołę w środku kadencji Rady zostają zastąpieni przez członków klasowych Rad Rodziców klasy pierwszej.


ROZDZIAŁ IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Szkoły i jej organy wewnętrzne

1. Wybory do Rady są równe, powszechne i tajne, oprócz pierwszych wyborów.
 Czynne prawo wyborcze ma:
- każdy nauczyciel w wyborach przedstawicieli nauczycieli
- każdy rodzic lub opiekun ucznia w wyborach delegata (elektora) klasy
 Bierne prawo wyborcze ma:
- każdy nauczyciel z wyjątkiem dyrektora
- każdy rodzic lub opiekun ucznia klas 0-VI
2. Przedstawicieli do Rady Szkoły wybierają nauczyciele, przedstawicieli rodziców – rodzice.
3. Wybory przedstawicieli nauczycieli i rodziców są bezpośrednie.
4. Przedstawiciele rodziców są wybierani w wyborach dwustopniowych
 W pierwszym stopniu rodzice uczniów każdej klasy wybierają jednego delegata (elektora)
 W drugim stopniu spośród delegatów (elektorów) na zebraniu ogólnym rodzice lub opiekunowie uczniów wybierają dwóch przedstawicieli rodziców.
5. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Szkoły wybiera trzyosobową komisję wyborczą, w skład której wchodzą przedstawiciele po jednym: nauczycielu, rodzicu i dyrektor szkoły.
6. Komisja wyborcza ustala termin wyborów i ogłasza go co najmniej 14 dni przed wyborami.
7. W pierwszych wyborach tworzącej się Rady Szkoły, Rada Pedagogiczna wyłania spośród siebie dwóch przedstawicieli w głosowaniu jawnym.
8. Dwóch przedstawicieli rodziców wyłania się na ogólnym zebraniu rodziców w głosowaniu jawnym.


ROZDZIAŁ V

Regulamin pracy

1. Rada wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Rady.
3. Posiedzenie Rady zwołuje się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
4. Zebrania Rady są protokołowane przez jej sekretarza.
5. Uchwały Rada podejmuje zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 jej członków.
6. Radę Szkoły na zewnątrz reprezentuje przewodniczący lub wyznaczony przedstawiciel.
7. Członkowie Rady zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej.


ROZDZIAŁ VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Szkoły

1. Rada Szkoły gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz prowadzi działalność finansową w celu pozyskania środków z innych źródeł, które przeznacza na wspieranie działalności statutowej szkoły.
2. Fundusze gromadzone przez Radę Szkoły powinny być wydatkowane głównie na:
- wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych
3. Wydatkowanie środków Rady Szkoły odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków Rady Szkoły na dany rok szkolny, zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady.
ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Szkoły może zaprosić na swoje zebranie pana Dyrektora Szkoły lub przewodniczącego Rady Rodziców.
2. Dyrektor Szkoły ma obowiązek uczestniczenia w określonym posiedzeniu Rady na jej wniosek i udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania.
3. Wszelkie sprawy nie należące do kompetencji innych organów szkoły rozstrzyga Rada Szkoły.
4. Zmiany w regulaminie wprowadza się w formie aneksów zatwierdzonych na plenarnym posiedzeniu Rady Szkoły.
Data powstania: środa, 25 lut 2004 12:31
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 09:18
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 3843 razy