Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły

Regulamin SU
REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OKARTOWIE

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz Ustawy – Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1992r. z późniejszymi zmianami / jednolity tekst Dz. U. z 1997r., nr 56, poz. 357, art. 6a, ust.5 / oraz statutu szkoły z dnia 8.11.2001r. wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dniu 03.12.2002r.


ROZDZIAŁ I

Nazwa organu Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły reprezentowani przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
2. Organem Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi 10 członków.
4. Przewodniczący i v-ce przewodniczący stanowią Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego.
5. Rada Uczniowska podlega bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły jako Samorządowi Uczniowskiemu.
6. Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku szkolnym.
7. Kadencja Rady trwa 2 lata.
8. Opiekun Samorządu Uczniowskiego, którego kadencja trwa 3 lata.


ROZDZIAŁ II

Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określonych w rozdziale I

1. Warunkiem właściwego działania samorządu jest odpowiedni dobór uczniów do pełnienia ról społecznych. Musza to być uczniowie stanowiący pewien wzór osobowy.
2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne i tajne.
3. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły.
4. W celu przeprowadzenia wyborów Samorząd Uczniowski wybiera Komisję Wyborczą, w skład której wchodzi 3 uczniów (po 1 uczniu z klas IV,V,VI) i 2 nauczycieli.


5. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
6. Komisja Wyborcza ustala termin wyborów i ogłasza go co najmniej na 5 dni przed wyborami.
7. Komisja Wyborcza ustala szczegółowe przepisy dotyczące sposobu przeprowadzenia wyborów i wydaje decyzje we wszystkich wątpliwych przypadkach.
8. Do Rady Samorządu Uczniowskiego kandydują uczniowie znajdujący się w samorządzie poszczególnych klas.
a) Zwykła większość głosów decyduje o członkostwie w Radzie Samorządu
Uczniowskiego.
9. Opiekunem samorządu może być nauczyciel, który wyraża na to zgodę, jednocześnie aprobowany jest przez uczniów w wyborach powszechnych i tajnych.
10. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w roku następnym po wyborach do Samorządu Uczniowskiego.


ROZDZIAŁ III

Wewnętrzna struktura Rady Samorządu Uczniowskiego

1. Rada uczniowska wybiera ze swego grona:
a) przewodniczącego;
b) zastępcę – 1 lub 2;
c) sekretarza;
d) skarbnika;
Tworzą oni kierownictwo organu.
2. Sposób głosowania ustala każdorazowo zebranie organu.
3. Rada uczniowska w celu sprawnego rozwiązania problemów i realizowania zadań powołuje sekcje:
a) ds. nauki;
b) ds. apeli szkolnych;
c) ds. kulturalno – rozrywkowych;
d) sąd koleżeński;
e) społecznie użytecznych – dekoracyjna.
Przewodniczącym sekcji jest członek Rady Samorządu Uczniowskiego, który określa liczbę i charakter sekcji.ROZDZIAŁ IV

Plan działania Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Szkolny jest autentycznym współpartnerem Rady Pedagogicznej w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i współgospodarzem na terenie szkoły. Funkcję tę spełnia realizując zadania określone w rocznym planie jego pracy, a wynikające z planu edukacyjnego i wychowawczego szkoły.
2. Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których zatwierdzane są oceny ze sprawowania (reprezentuje opinię uczniów co do wystawionych ocen ze sprawowania), rozpatrywane są problemy wnoszone przez młodzież lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych decyzji.
Ma ona prawo zgłoszenia postulatów uczniów.
3. Swoją funkcję współgospodarz szkoły samorząd spełnia realizując przedstawione niżej zadania:
a) dokonuje okresowej analizy wyników nauczania i zachowania;
b) przewodniczący samorządu ocenia stopień wykorzystanych przez poszczególne sekcje ważniejszych zadań, udziela pochwał lub nagan;
c) planuje i przydziela zespołom klasowym pod stałą opiekę pracownie i obiekty rejonu szkolnego w celu wzbogacenia ich zasobów, utrzymania porządku i estetycznego wyglądu;
d) ustala wspólnie ze społecznością uczniowska pewne normy i zwyczaje życia szkolnego;
e) sąd koleżeński bada naruszanie regulaminu szkolnego;
f) samorząd przyczynia się do podnoszenia wyników w nauce i zachowaniu wypracowując normy współzawodnictwa klasowego;
g) samorząd prowadzi działalność kulturalno – oświatową i organizuje życie towarzyskie uczniów, planuje ważniejsze uroczystości, imprezy rozrywkowe i wyznacza klasy bądź sekcje za odpowiedzialną.
4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw ucznia.
5. Posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się przynajmniej 1 raz w miesiącu.


ROZDZIAŁ V

Opracowanie opinii o pracy nauczyciela

1. Dyrektor szkoły na podstawie art. 6a Karty Nauczyciela zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego dotyczącej oceny pracy nauczyciela.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego przeprowadza anonimową ankietę w trzech losowo wybranych klasach, w których naucza nauczyciel, w tym:

a) w klasie, w której jest wychowawca.
3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego opracowuje wyniki przygotowanej ankiety.
4. Prezydium opracowuje pisemną, która jest wynikiem przeprowadzonej ankiety.
5. Opinia zostaje przyjęta przez Rade Samorządu Uczniowskiego.
6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przekazuje wyniki opinii dyrektorowi szkoły.


ROZDZIAŁ VI

1. Samorząd Uczniowski ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej za zgodą Rady Pedagogicznej.


ROZDZIAŁ VII

1. Obrady poszczególnych organów protokołowane są w księdze protokołów.


ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w regulaminie dokonywane będą w formie aneksów.
Data powstania: piątek, 2 kwi 2004 07:57
Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2004 08:32
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 3368 razy