Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły

Regulamin Rady Pedagogicznej
REGULAMIN
PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKARTOWIE

Podstawa prawna:
Na podstawie ustawy z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami – art. 43, ust. 2 oraz statutu szkoły.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Rada Pedagogiczna zwana także radą, jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.§ 2

KOMPETENCJE


3. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
a) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów
b) zatwierdza roczny plan pracy szkoły (na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym)
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego
e) podejmuje uchwały w sprawach skreśleń z listy uczniów

4. Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej:
a) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
b) opiniuje projekt planu finansowego szkoły
c) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
d) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
e) opiniuje kandydatów (oprócz dyrektora) na stanowisko kierownicze w szkole

5. Rada Pedagogiczna wybiera ze swego grona w wyborach jawnych dwóch członków Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej w wyborach na stanowisko dyrektora

6. Rada Pedagogiczna do czasu powołania Rady Szkoły, wykonuje jej zadania

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole


§ 3

ORGANIZACJA PRACY


1. Rada Pedagogiczna przyjmuje na pierwszym zebraniu harmonogram pracy

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły

3. Przewodniczący Rady:
a) opracowuje roczny harmonogram pracy
b) zwołuje zebrania
c) powiadamia członków Rady o miejscu i terminie zebrania
d) jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień ustalonych w regulaminie
e) informuje o realizacji podjętych uchwał
f) dba o poziom protokołów

4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może powierzyć prowadzenie zebrania społecznie powołanemu zastępcy dyrektora lub innemu nauczycielowi

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
a) z inicjatywy przewodniczącego
b) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
c) na wniosek organu prowadzącego
d) z inicjatywy Rady Szkoły
e) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady

6. Zebrania plenarne są organizowane:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego
b) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów
c) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych
d) w miarę potrzeb

7. Posiedzenia nie mogą być organizowane w czasie trwania obowiązkowych zajęć w szkole

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane

9. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady

10. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje i ocenę działalności szkoły

11. Rada Pedagogiczna może powoływać ze swojego składy komisje (zespoły) stałe i doraźne do wykonywania określonych zadań

12. Komisje są obowiązane przekładać sprawozdania z rezultatów swojej pracy i działań

13. Rada Pedagogiczna ma prawo podejmować uchwały

14. Uchwały są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków

15. Tryb głosowania ustala Rada

16. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego

17. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie wprowadzania do protokołów poprawek i uzupełnień

18. Uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej realizuje Dyrektor Szkoły

19. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa

20. O wstrzymaniu realizacji uchwał Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkoły

21. Rozstrzygnięcia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA RADY

1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo:
a) przedstawiać projekty uchwał
b) zgłaszać wnioski związane z pracą i funkcjonowaniem szkoły
c) głosu w sprawie przyjmowania uchwał
d) zgłaszania wniosku o wprowadzaniu poprawek i zmian do protokołu
e) zapoznać się z treścią protokołu zgodnie z ustalonym trybem

2. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo:
a) czynnego uczestnictwa w zebraniach
b) przestrzegania przyjętych do realizacji uchwał bez względu na zajmowane w czasie głosowania stanowisko
c) przedkładanie opracowań i materiałów zleconych do opracowania przez przewodniczącego lub Radę
d) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodzin, nauczycieli i innych pracowników szkoły


§ 5

DOKUMENTACJA


1. Jedynym podstawowym dokumentem pracy Rady Pedagogicznej jest protokół posiedzenia

2. Każde zebranie jest protokołowane

3. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący Rady

4. Protokół posiedzenia nie posiada załączników

5. Tryb przyjmowania (zatwierdzania) protokołu ustala Rada

6. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki umieszcza się w protokole zebrania, na którym zostały one przyjęte

7. W protokole należy odnotować, kto zgłosił protokół zmiany, poprawki lub uzupełnienia

8. Zabrania się dokonywać w księdze protokołów wpisów i poprawek przez osoby nieupoważnione, w tym także członków Rady

9. Prawo wglądu do protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej posiadają upoważnieni pracownicy nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego

10. Protokoły wpisuje się do księgi protokołów

11. Protokoły zebrań są numerowane w obrębie roku szkolnego (np. 1/00/01)

12. Księga protokołów zawiera ponumerowane strony. Na ostatniej stronie znajduje się adnotacja „Księga zawiera ..... ponumerowanych stron i obejmuje okres od ...... do .....”
Pod zapisem umieszcza się stempel szkoły i podpis dyrektora.

13. Za przechowywanie księgi protokołów odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły

14. Rada Pedagogiczna może prowadzić rejestr uchwał, który nie stanowi załączników do księgi protokołów§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Rada Pedagogiczna opracowuje regulamin i przyjmuje go w drodze uchwały

2. Zmiany regulaminów wprowadza się aneksem na podstawie uchwały przyjętej w trybie § 3 pkt 14
Data powstania: środa, 25 lut 2004 12:27
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 09:18
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 4110 razy