Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Program profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

Wprowadzana od kilku lat reforma edukacji modernizuje ustrój szkoły, modyfikuje treści nauczania i treści wychowawcze. Trwają też prace nad reformą systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i profilaktyki dostosowujące wczesne działania prewencyjne do wymogów nowej szkoły.
Treści obowiązkowego nauczania dotyczące promocji zdrowia oraz zapobiegania narkomanii uwzględniają kształtowanie umiejętności psychologicznych i społecznych, w tym rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, jak np.: rozpoznawanie uczuć własnych i innych ludzi, radzenie sobie z negatywnymi emocjami własnymi i innych, sposoby radzenia sobie ze stresem i bólem, przestrzeganie zasad współżycia z ludźmi, przeciwstawianie się negatywnej presji ze strony innych (rówieśników, mediów), powstrzymywanie się od eksperymentowania z alkoholem, tytoniem i innymi substancjami psychoaktywnymi, chronienie się przed biernym paleniem.
W intencji twórców reformy nowe treści programów nauczania i program wychowawczy mają włączyć profilaktykę do stałych zadań szkoły, realizowanych przez większość nauczycieli. Zamiast działań incydentalnych wprowadza się działania zintegrowane z programem szkolnym – dydaktycznym i wychowawczym.
Zgodnie z tymi wymogami komisja złożona z członków Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie opracowała Szkolny Program Profilaktyki realizując następujące etapy jego tworzenia:
· ocena aktualnych potrzeb;
· określenie celów programu;
· wybór metod i sposobów realizacji celów;
· kontrola realizacji programu (monitoring);
· analiza otrzymanych rezultatów (ewaluacja);
· modyfikacja programu.
Konstruując w/w program komisja wzięła pod uwagę to, co wcześniej było realizowane i obecne zamierzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Burmistrzu miasta Orzysz. Ważny jest bowiem fakt, aby zjednoczyć siły wszystkich działających na rzecz przeciwdziałania różnego typu patologiom w środowisku lokalnym.
Dalszy krok to uwzględnienie swoich własnych możliwości w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkole. W tym celu dokonano analizy materialnych i niematerialnych zasobów własnych szkoły, żeby opracowując program zoptymalizować efekty, zminimalizować koszty i mieć satysfakcję, że podejmowane wysiłki nie poszły na marne. Nie bez znaczenia jest uświadomienie sobie własnych ograniczeń takich jak: limity czasowe, brak potrzebnego wyposażenia itp.
I ostatni krok – czyli sama konstrukcja programu. Czynności wstępne prac nad programem to:
· wybór zespołu realizatorów programu;
· harmonogram prac przygotowawczych do rozpoczęcia opracowywania
programu, w tym zebranie realizatorów i podział zakresu odpowiedzialności;
· ustalenie norm czasowych i terminarza kolejnych prac przygotowawczych
(takich jak zebranie potrzebnych informacji i ich analiza pod względem
ważności i przydatności w programie itp.)
Efektem w/w działań jest opracowany Szkolny Program Profilaktyki, którego realizacja rozpocznie się w roku szkolnym 2003/2004.
Założenia, cele i zadania SPP będą prowadzone i realizowane podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
SPP wspierają zadania, cele zawarte w takich dokumentach jak:
q Szkolny Zestaw Programów Nauczania
q Program Wychowawczy Szkoły
q Program Rozwoju Szkoły
q WSO
Ewaluacja SPP nastąpi po jego wdrożeniu w roku szkolnym 2004/2005.
SPP przewiduje profesjonalne programy profilaktyczne:
v dla klas I-III - Nasze emocje
Program uczy:
o czym są i jak powstają emocje
o pokazują skutki braku okazywania uczuć
o uczy jak w zdrowy sposób wyrazić złość
o zawiera wskazówki jak poradzić sobie z własnym lękiem
o wskazuje jak pokonać wstyd
v dla klas IV-VI – program „TAK czy NIE”
Program:
o dostarcza wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu i narkotyków za życie w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
o kształtuje postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z używaniem alkoholu
o dostarcza informacji o możliwości uzyskania pomocy dziecku z rodziny alkoholowej
o pozwala nabyć praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego mówienia „NIE”

CELE SZKOŁY

Ř Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia, propagowanie higienicznego trybu życia.
Ř Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami.
Ř Stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumieniu.
Ř Rozpoznawanie i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom.
Ř Rozwijanie osobowości ucznia w zgodzie z jego własnym systemem wartości, który respektując prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy stwarza warunki do samorealizacji i jest tolerancyjny.
Ř Doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z przejawami przemocy – eliminowanie zachowań agresywnych.
Ř Wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo, w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym.
Ř Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, doskonalenie technik asertywnych – umiejętność powiedzenia NIE.
Ř Uczenie świadomego decydowania o sobie i podnoszenia konsekwencji własnych decyzji.
Ř Wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie.
Ř Stwarzanie warunków oraz klimatu przyjaznych dziecku, sprzyjających otwartości i wzajemnemu zaufaniu.
Ř Uświadomienie dzieciom że używki, przynależność do sekt, molestowanie seksualne może dotyczyć wszystkich, nie tylko tych, którzy nie widzą przed sobą żadnej przyszłości i nie mają o sobie dobrego zdania.


STANDARD 1

Uczniowie wyposażeni są w niekwestionowany system wartości – pracowitość, uczciwość, odpowiedzialność, patriotyzm.

CELE SZCZEGÓŁOWE

· Rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów.
· Poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie pojęcia samooceny
· Rozwijanie potrzeby samorealizacji
· Stwarzanie sytuacji umożliwiających określenie systemu wartości
· Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu.

KRYTERIA SUKCESU

· Uczniowie są tolerancyjni wobec poglądów innych ludzi.
· Świadomie dokonują samooceny, redukują, eliminują przejawy lenistwa.
· Świadomie podejmują decyzje ponosząc za nie odpowiedzialność.
· Znają i respektują kodeks moralny oparty na dekalogu.
· Czują się Polakami współodpowiedzialnymi za małą Ojczyznę

Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie Data wykonania
Czuwanie nad zabawą dzieci z przestrzeganiem zasad korzystania ze wspólnej własności Zabawy, gry, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze Wychowawczyni oddziału przedszkolnego Cały rok
Budzenie świadomości narodowej: mój kraj, moja Ojczyzna, moja miejscowość Rozmowy, legenda „O Białym orle”, wycieczka po okolicy Wychowawczyni oddziału przedszkolnego IXXIV
Zapoznanie z symbolami narodowymi Nauka na pamięć wiersza pt. ”Rany Ojczyste” Wychowawczyni kl I M. Jackowska XI
Poznanie i nazywanie cech dobrego kolegi Rozmowa, zabawa z lustrem Wychowawczyni kl I V
Odpowiedzialność za innych Rozmowa oceniająca zachowanie dzieci Wychowawczyni kl I Cały rok
Jestem uczciwy – zawsze mówię prawdę Scenki dramowe, pogadanki, plakat Wychowawczyni kl II Cały rok
Niosę pomoc innym Koła pomocy potrzebującym Wychowawczyni kl III Cały rok
Poznaję historię ziemi, na której mieszkam wycieczka N-l prowadzący ścieżkę regionalną Cały rok
Dzieje mojej wsi w historii i legendzie Praca manualna metodą projektu N-l prowadzący ścieżkę regionalną Cały rok
Nie ściągam na pracach klasowych Pogadanka, scenki dramowe N-le wychowawcy Cały rok
Harcerze – wzór dla pozostałych uczniów Wigilia harcerska, dzień myśli braterskiej, rajdy Makowski H Cały rok
K. I. Gałczyński o Warmii i Mazurach Lekcje biblioteczne Bibliotekarka Cały rok
Moje zainteresowania czytelnicze, podnoszenie kultury ogólnej, kształtowanie zainteresowań Zajęcia w bibliotece Bibliotekarka Cały rok
„O nastolatkach w prasie lokalnej” Pogadanka, przegląd prasy Bibliotekarka Cały rok
Czy jesteśmy tolerancyjni wobec innych Pogadanka, scenki dramowe N-l uczący języka angielskiego Cały rok
Miejsce Polski w Unii Europejskiej Rozmowy, mini seminaria N-l uczący języka angielskiego Cały rok


STANDARD 2

Bezpieczeństwo w szkole, w drodze ze szkoły i do szkoły

CELE SZCZEGÓŁOWE

· Poznawanie przepisów ruchu drogowego pieszych i rowerzystów
· Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych
· Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń wynikających z zachowań własnych i innych ludzi oraz szukanie pomocy
· Wyrabianie nawyków bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych i środków transportu szczególnie podczas oczekiwania na autobus

KRYTERIA SUKCESU

· Uczniowie znają i przestrzegają przepisy ruchu drogowego oraz bezpiecznie poruszają się po drogach.
· Uczniowie umieją dokonać oceny sytuacji zagrażającej życiu oraz wskazują instytucje udzielające pomocy
· Uczniowie znają zasady korzystania z urządzeń technicznych, przestrzegają zasad bezpiecznego i kulturalnego oczekiwania na autobus.


Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie Data wykonania
Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego Wycieczki, spacery, obserwacja ruchu, zabawa dydaktyczno-ruchowa, ilustracja Wychowawczyni oddziału przedszkolnego Cały rok szczególnie IX, X
Poznajemy zasady wzorowego pieszego Historyjka obrazkowa, pogadanka Wychowawczyni kl I IX
Ruch drogowy zimą. Ocena długości hamowania pojazdu zimą Obserwacja, rozmowa, wręczenie odznak odblaskowych Wychowawczyni kl I XII
Jak spędzam przerwy w szkole Ilustracja, rozmowa, scenki dramowe Wychowawczyni kl II Cały rok
Jestem wzorem dla młodszych i ich opiekunem w autobusie Pogadanka, obserwacja, plakat Wychowawczyni kl III Cały rok
Moja droga do szkoły Wycieczka, pogadanka, opis Wychowawczyni kl IV IX
Bezpieczeństwo moje i innych w drodze do szkoły i ze szkoły Pogadanka, plakat, scenki dramowe Wychowawca kl V XI
Czytam i dostosowuję się do znaków i symboli występujących w moim środowisku Pogadanka na temat znaków i ich symboli Wychowawca kl. VI X
Spotkanie z policją ruchu drogowego oraz przedstawicielami straży Prelekcja, pogadanka Wychowawcy klas X, IV
Jak wybrać bezpieczne miejsce do zabawy i wypoczynku Gry, zabawy, film Bibliotekarka Cały rok
Prawidłowo zachowuję się przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu Gry dramowe, rozmowa z kierowcami Bibliotekarka, n-le wychowawcy Cały rokSTANDARD 3

Zachowanie bezpieczeństwa w sytuacjach nietypowych: chore zwierzęta, niewypały, nieznane substancje i inne, ćwiczenia asertywności.

CELE SZCZEGÓŁOWE

· Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodności substancji i przedmiotów w najbliższym otoczeniu
· Wdrażanie do korzystania z kąpielisk strzeżonych oraz do bezpiecznego zachowania się w lesie
· Kształtowanie umiejętności zachowania się podczas kontaktu ze zwierzętami (agresywne psy, chore zwierzęta na wściekliznę)
· Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz korzystania z pomocy od służb do tego powołanych

KRYTERIA SUKCESU

· Uwrażliwienie na czynniki zagrażające zdrowiu i życiu
· Uświadomienie uczniom, że życie to najcenniejsze wartości
· Rozpoznawanie przez uczniów niebezpiecznych przedmiotów (niewybuchów) i zachowań (chore zwierzęta)
· Uczenie właściwych zachowań podczas kontaktów z nieznajomymi


Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie Data wykonania
Poznanie niektórych, wybranych sytuacji oraz radzenia sobie z nimi np. „chore zwierzę – jego cechy” Pogadanka, historyjka obrazkowa, scenki dramowe Wychowawczyni oddziału przedszkolnego Cały rok
Rozmowa na temat „Co zrobię, gdy zaatakuje mnie pies” Rozmowa, scenki dramowe Wychowawczyni kl. I Cały rok
Zapoznanie ze sposobami zawiadamiania o niebezpieczeństwie Wycieczka do straży pożarnej, scenki dramowe o różnych komunikatach Wychowawczyni kl I Cały rok
Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych Nauka wiersza „Pstryk”, doświadczenie Wychowawczyni kl I IV
Czy mogę sam przyjmować lekarstwa i podawać je rodzeństwu Pogadanka, inscenizacja, drama Wychowawczyni kl II III
Niewypały – temat aktualny, czy przebrzmiały? Historyjka obrazkowa, pogadanka, odwołanie do danych statystycznych Wychowawczyni kl III V
Zagrożenia współczesnego świata Dyskusja, prelekcja, plakat Wychowawczyni kl IV II
Czy umiem powiedzieć „nie”, gdy zachęca mnie ktoś do czegoś złego Scenki, historyjka obrazkowa, plakat Wychowawca kl V, n-l świetlicy socjoterapeutycznej Cały rok
Żyj bezpiecznie – zachowanie podczas kontaktów z nieznajomymi Projekcja filmu, dyskusja Wychowawca kl VI Cały rok, wg potrzeb
Bezpieczne zabawy podczas ferii zimowych i wakacji Film, historyjka obrazkowa, rozmowy, karty pracy Wychowawcy klas, bibliotekarz, n-l świetlicy socjoterapeutycznej I, VISTANDARD 4

Eliminowanie i redukcja przejawów przemocy i agresji

CELE SZCZEGÓŁOWE

· Promowanie zdrowego stylu życia
· Wyrażanie swoich myśli i uczuć w sposób asertywny
· Diagnozowanie potrzeb dzieci w zakresie pomocy specjalistycznej
· Wdrażanie programów profilaktycznych zgodnie z potrzebami wychowanków

KRYTERIA SUKCESU

· Dbałość o rozwój wrażliwości emocjonalnej i odpowiedzialności społecznej
· Stwarzanie uczniom właściwej atmosfery wychowawczej opartej na wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumieniu
· Zapewnienie dzieciom alternatywnych warunków do spędzania czasu wolnego
· Wspieranie w rozwoju uczniów wymagających pomocy specjalistycznej


Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie Data wykonania
Poznanie potrzeb dzieci – dokonanie wstępnej diagnozy Obserwacja, wywiad z rodzicami, wypełnienie wniosków Wychowawczyni oddziału przedszkolnego IV, V
Rozpoznawanie własnych i cudzych uczuć Prace plastyczne, scenki dramowe Wychowawczyni kl I II
Utrwalanie kulturalnych zachowań. Stosowanie magicznych słów Obserwacja, rozmowa, karty pracy Wychowawczynie kl I, II, III Cały rok
Jaki jestem? – poznawanie własnych cech charakteru Zabawy, gry, dyskusja Wychowawczynie kl I, II, III Cały rok
„W zdrowym ciele zdrowy duch” Zajęcia SKS-u N-l wychowania fizycznego Cały rok
Nasz zespół klasowy w nowej rzeczywistości Zajęcia integrujące grupę, pogadanka Wychowawczyni kl IV IX
Czy warto być uczniem wzorowym Pogadanka, drama, plakat Wychowawca kl V XI
Czy umiem słuchać innych? Dyskusja Wychowawca kl VI XII
Miło spędzam czas z językiem angielskim Prezentacja podręcznika i czasopism, odgrywanie scenek, plakat N-l języka angielskiego Cały rok
Czy potrafię panować nad emocjami? Scenki dramowe, ilustrowanie, pogadanki N-l świetlicy socjoterapeutycznej, pedagog szkolny Cały rok
Nie jestem sam – rozwiązywanie problemów wśród rówieśników Rozmowa, list Bibliotekarka, pedagog szkolny Cały rok

STANDARD 5

Higiena – zdrowy styl życia

CELE SZCZEGÓŁOWE

· Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych
· Promowanie zdrowego stylu życia i zachowań asertywnych
· Wyrobienie przekonania, że picie alkoholu jest szkodliwe
· Nabycie umiejętności dyskutowania i doradzania w decyzjach dotyczących rozpoczęcia spożywania alkoholu
· Rozwijanie odporności emocjonalnej wobec pojawiających się problemów

KRYTERIA SUKCESU

· Umacnianie wiary we własne siły, kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, umiejętności dostrzegania i doceniania własnego sukcesu, wyzwalanie pozytywnego myślenia o sobie
· Zapewnienie dzieciom warunków sanitarnych do utrzymania higieny ciała
· Stworzenie warunków, przyjęcie postaw propagujących zdrowie
· Tematyka godzin wychowawczych wzbogacona o prelekcje, warsztaty o szkodliwości alkoholu
· Inspirowanie do prowadzenia dyskusji dotyczącej inicjacji alkoholowej i nikotynowej


Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie Data wykonania
Wyprawka przedszkolaka to: podręczniki, kapcie, mydło i ręcznik Rozmowa połączona z działaniem Rodzice, wychowawczyni IX
Poznawanie zasad racjonalnego żywienia i stosowanie ich w życiu codziennym Zajęcia dydaktyczne z udziałem rodziców, wykonywanie surówek i kolorowych kanapek Wychowawca X
Czas wolny spędzam na świeżym powietrzu Lekkoatletyka, sporty zimowe, scenki dramowe Wychowawczyni kl I Cały rok
Dbam o swoje zęby – program profilaktyczny Film „Biały Ząbek”, prezentacja szczotkowania na modelu szczęki, prowadzenie kalendarza Wychowawczyni kl II IV
Mój dom – domem bez nałogów Pogadanka, rozmowa z rodzicami Wychowawczyni kl III III
Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych Pogadanka, prelekcja pielęgniarki szkolnej Wychowawczyni kl IV, n-l świetlicy socjoterapeutycznej Cały rok
Udział uczniów w zajęciach gimnastyki korekcyjnej oraz korzystanie z basenu Ćwiczenia gimnastyczne, pływanie N-l wychowania fizycznego, wychowawczyni kl III Cały rok
„Niehigieniczny tryb życia”? – co to znaczy Dyskusja, gazetka klasowa Wychowawczyni kl IV, n-l świetlicy socjoterapeutycznej XI
„Czy umiem mówić Nie” Projekcja filmu, dyskusja, scenki dramowe, plakat Wychowawczyni kl IV, n-l świetlicy socjoterapeutycznej XI cały rok

STANDARD 6

Wykorzystanie czasu wolnego – zajęcia pozalekcyjne

CELE SZCZEGÓŁOWE

· Wyzwalanie i wzmacnianie zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy, ukierunkowanie zainteresowania dziecka
· Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami
· Stwarzanie warunków dla rozwoju jednostek uzdolnionych
· Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym wobec kolegów i nauczycieli

KRYTERIA SUKCESU

· Stworzenie gamy zajęć pozalekcyjnych
· Kontynuacja wyjazdów na basen
· Budowa sali gimnastycznej i jej wyposażenie
· Udostępnienie uczniom sali komputerowej oraz korzystanie z niej pod kierunkiem n-la
· Redagowanie gazetki szkolnej
· Organizacja imprez środowiskowych integrujących społeczność lokalną
· Organizacja kolonii letnich
· Kontynuacja zajęć edukacyjno-rozwojowych w świetlicy socjoterapeutycznej


Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie Data wykonania
W jaki sposób planuję swój dzień oraz czas wolny Historyjka obrazkowa, burza mózgów Wychowawczynie kl. I, II, III Cały rok
Zajęcia pozalekcyjne – koło polonistyczne Wg planu pracy koła N-l polonista Cały rok
Cykliczne spotkania pozalekcyjne z przedstawicielami SU Wg planu pracy SU Opiekun SU Cały rok
Zbiórki harcerskie Wg planu ZHP Opiekun ZHP Cały rok
Udział w spotkaniu sekcji Gazetki Szkolnej „Slogan” Wg potrzeb Opiekun gazetki „Slogan” Cały rok
Kółko informatyczne Wg planu kółka informatycznego Opiekun kółka Cały rok
Kółko ekologiczne Wg planu kółka ekologicznego Opiekun koła Cały rok
Zajęcia pogłębiania znajomości języka angielskiego Wg potrzeb N-l języka angielskiego Cały rok
Moje zainteresowania czytelnicze Lekcja biblioteczna Bibliotekarka Cały rok
Czytać, oglądać, słuchać – jak spędzać czas wolny Pogadanki N-le wychowawcy, bibliotekarka, n-l świetlicy socjoterapeutycznej Cały rok
Zajęcia SKS -u Ćwiczenia gimnastyczne, lekkoatletyka, piłka nożna N-l wychowania fizycznego Cały rok
Zajęcia edukacyjno-rozwojowe Pogadanki, metoda symulacyjna, drama, metoda sytuacyjna, metoda przypadków N-l świetlicy socjoterapeutycznej, pedagog szkolny Cały rok
STANDARD 7

Samorządność uczniowska

CELE SZCZEGÓŁOWE

· Rozwijanie wrażliwości moralnej, stwarzanie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci
· Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć
· Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
· Rozwijanie wrażliwości moralnej, stwarzanie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci

KRYTERIA SUKCESU

· Zaangażowanie do poszczególnych zadań wybranych uczniów, wyrabianie w nich odpowiedzialności za przyjęte zobowiązania, konieczność działania na rzecz innych, wzmacnianie więzi koleżeńskich
· Tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kształtowanie kultury bycia


Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie Data wykonania
Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia, kolegi, dyżurnego Pogadanki, scenki dramowe, inscenizacja, gazetka szkolna, klasowa N-le wychowawczynie kl. O - III Cały rok
Zorganizowanie grup wsparcia „Dbamy o innych” Pomoc w wykonaniu prac domowych, pomoc w klasie N-le wychowawcy kl I-VI Cały rok
Wybieramy Samorząd Klasowy Rozmowa, debata, wybór poprzez głosowanie N-le wychowawcy kl. I-VI IX
:Jestem starszym kolegą” – uczenie odpowiedzialności za młodszych kolegów Pogadanki, scenki sytuacyjne i symulacyjne N-le wychowawcy kl. IV-V Cały rok
Mam prawa i obowiązki Kontrakt z uczniem, obserwacja, gazetki klasowe i szkolne N-le wychowawcy kl. IV-VI X
Nauka demokracji i odpowiedzialności poprzez działalność w sekcjach SU Uczestnictwo w życiu klasy Opiekun SU Cały rok
Osiągnięcie współpracy uczniów na lekcjach języka angielskiego Praca w grupach stałych, rywalizacja między grupami N-l języka angielskiego Cały rokSTANDARD 8

Pedagogizacja rodziców

CELE SZCZEGÓŁOWE

· Włączenie rodziców do realizacji zadań zaplanowanych w Szkolnym Programie Profilaktyki
· Wdrażanie rodziców do tworzenia wewnątrzszkolnego prawa, programów i planów
· Uświadomienie rodzicom, że pozytywne więzi emocjonalne dziecka z rodziną są najważniejsze
· Popularyzowanie działań szkoły w środowisku lokalnym
· Zachęcanie rodziców do uczestnictwa w zajęciach i innych formach otwartych organizowanych w klasach i na forum szkoły

KRYTERIA SUKCESU

· Organizacja rad szkoleniowych z udziałem rodziców oraz z pracownikami PPPP w Piszu, z policjantami, ze strażakami
· Tworzenie wewnątrzszkolnych dokumentów z uwzględnieniem propozycji rodziców
· Stwarzać sytuacje dydaktyczne świadczące o silnej więzi dziecka z rodziną
· Troszczyć się o pozytywne relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi jak również nauczyciele - rodzice


Zadania szczegółowe Formy działania Odpowiedzialny za wykonanie Data wykonania
Ankieta diagnozująca potrzeby i oczekiwania rodziców względem szkoły Warsztaty, ankieta Dyrektor szkoły IX
Wypracowanie standardów Spotkanie z rodzicami, prezentacja Doradca metodyczny X
Odwiedzanie domów rodzinnych Wizyty w domach rodzinnych Wychowawcy, pedagog szkolny Cały rok
Organizacja imprez środowiskowych Festyn rekreacyjno-sportowy, bale sylwestrowo-karnawałowe, uroczystości szkolne, Dzień Matki, Dni Rodziny, pasowanie na ucznia klasy I, choinka noworoczna Dyrektor Szkoły Cały rok
Czynny udział rodziców w zajęciach otwartych Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze Dyrektor szkoły, n-le wychowawcy Cały rok
Zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w szkole (WSO, przedmiotowe systemy oceniania) Prezentacja dokumentów Dyrektor Szkoły, wychowawcy IX-X


Data powstania: piątek, 2 kwi 2004 08:27
Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2004 08:35
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 12115 razy