Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Rozwoju Szkoły
Szkoła Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Okres planowania 2000/2001 – 2003/2004

Podpis dyrektora ........................................................ Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25.06.2001r.

Zawartość

Część 1: Deklaracja programowa

Część 2: Plany działania – zadania ogólne i szczegółowe
Część 3: Przegląd priorytetów na lata
2001/2 –2003/4 i ewaluacja
Część 4: Ewaluacja priorytetów ubiegłorocznego planu pracy szkołyCzęść 1

Deklaracja programowaCzęść 1: Deklaracja programowaCzęść 1: Deklaracja programowa
Część 1: Deklaracja programowa
W ZAKRESIE NAUCZANIA
Szkoła zapewni pełne wykształcenie zgodnie z potrzebami i możliwościami każdego ucznia.
Naszym celem jest:
· Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, co spowoduje, że szkoła stanie się dla ucznia ciekawsza, że ją polubi i chętnie będzie do niej przychodził.
· Ciągłe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły, poziomu nauczania, co przyczyni się do pełniejszego i wszechstronnego rozwoju ucznia, rozbudzenia jego ciekawości, wyobraźni i aktywności.
· Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju, poszerzania wiedzy i umiejętności oraz samorealizacji.
· Wyposażenie uczniów w umiejętności wykraczające poza ramowy plan nauczania, szczególnie w zakresie nauczania języków obcych.
· Upowszechnianie wiedzy i umiejętności informatycznych tak, aby stały się one dla ucznia narzędziem a nie celem kształcenia, aby w przyszłości umiał się odnaleźć i swobodnie poruszać w ciągle zmieniającym się świecie.
· Integrowanie nauczanych treści i umiejętności w celu pełniejszego zrozumienia świata, ludzi i siebie.
· Wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie komputera jako pomocy dydaktycznej w czasie poszczególnych zajęć dydaktycznych.

Część 1: Deklaracja programowaW ZAKRESIE WYCHOWANIA I OPIEKI
Szkoła pragnie stworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko pełne wzajemnego zaufania i szacunku dla innych. Chcemy, aby naszą szkołę postrzegano jako PRZYJAZNĄ.
Naszym celem jest:
· Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia, propagowanie higienicznego trybu życia.
· Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami.
· Stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumieniu.
· Rozpoznawanie i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom.
· Rozbudzanie miłości do swojej „małej ojczyzny”, rodziny – impulsem i wzorem dla działań wychowawczych jest poezja Patrona szkoły K.I. Gałczyńskiego.
· Rozwijanie osobowości ucznia w zgodzie z jego własnym systemem wartości, który respektując prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy stwarza warunki do samorealizacji i jest tolerancyjny.
· Promowanie szkoły, pozyskiwanie sojuszników, współdziałanie z mediami i prasą.


Część 1: Deklaracja programowa
Część 2


Plany działania
priorytety ogólne i zadania szczegółowe

Część 2: Plan działania 1
Część 2: Plan działania 1

Priorytet 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy szkoły

Zadania szczegółowe
1. Upowszechnianie aktywizujących metod nauczania.
2. Stwarzanie warunków dla rozwoju jednostek uzdolnionych.
3. Doskonalenie systemu oceniania.
4. Wprowadzenie innowacyjności i nowatorstwa pedagogicznego, w tym:· opracowywanie i wdrażanie autorskich programów nauczania uwzględniających min. warunki środowiskowe i lokalowe szkoły,· wprowadzanie innowacji w zakresie nauczania języka angielskiego w klasach I-III i informatyki w klasach IV-VI.
5. Doskonalenie kwalifikacji pedagogicznych – rozwój zawodowy nauczycieli.
6. Kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów poprzez realizację ścieżek międzyprzedmiotowych.

Część 2: Plan działania 1

Zadanie 1. Upowszechnianie aktywizujących metod nauczania.
PrzpPPP


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Zorganizowanie w szkole kursu wstępnego z pedagogiki zabawy.2. Warsztaty - Poznawać przyrodę i cieszyć się ruchem.3. Lekcje i zajęcia pozalekcyjne otwarte prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych:· rada samokształceniowa· zajęcia terenowe i zbiórka harcerska· lekcje otwarte dla n-li stażystów XI. 2000XI. 20012002 - 2003XI.2001V. 20022002 - 2003 Dyrektor DyrektorDyrektor Animator – PSPiA „Klanza”Animator – PSPiA „Klanza”*Doradca metodyczny MODN- D.Sienkiewicz*Instruktor ZHP–H. Zawalich*N-le dyplomowani Trzydniowe warsztaty prowadzone przez animatora Klanzy. Uczestniczą wszyscy n-le szkoły ponosząc 60% kosztów, pozostałe + materiały ponosi szkoła. W Warsztatach uczestniczą też chętni n-le z innych szkół. Zajęcia otwarte prowadzi nauczycielka szkoły – doradca metodyczny w ramach porady metodycznej. Zakup niezbędnych materiałów na koszt szkoły.Dwugodzinne warsztaty w formie zajęć harcerskich. Koszt delegacji i materiały pokrywa szkoła.


Część 2: Plan działania 1

Zadanie 2. Stwarzanie warunków dla rozwoju jednostek uzdolnionych.Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Stosowanie przez n-li metod nauczania, które aktywizują uczniów, stymulują ich aktywność poznawczą.2. Uwzględnienie w planach nauczania możliwości i potrzeb uczniów zdolnych.3. Pomoc finansowa lub rzeczowa uczniom zdolnym w rozwijaniu zainteresowań zgodnie z ich zdolnościami.4. Zajęcia w formie kół zainteresowań. 2000/2001 - 2002/2003 2001 -2003 2001 –20032001/20012002/2003 Nauczyciele i wychowawcyNauczycieleDyrektorNauczyciele uczący w klasach IV-VI Doradca metodyczny – Dorota SienkiewiczDoradca metodyczny danego przedmiotuPrzewodniczący Rady SzkołyDyrektor Rada samokształceniowa lub warsztaty wg propozycji W-M ODNPokrycie kosztów delegacji z budżetu szkołySfinansowanie przez RS bonów pieniężnych do realizacji w księgarniW roku szkolnym 2001/2002 motywowanie nauczycieli zwiększonym dodatkiem motywacyjnym do nieodpłatnego prowadzenia zajęć.W roku szkolnym 2002/2003 przeznaczenie na te zajęcia godzin dyrektorskich lub opłacenie ich z dodatkowej puli urzędu gminy
Część 2: Plan działania 1

Zadanie 3. Doskonalenie systemu oceniania.Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Opracowanie przez nauczycieli jasno sprecyzowanych i zrozumiałych dla ucznia wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu oraz informowanie o tych wymaganiach uczniów i rodziców. 2. Ewaluacja WOS pod kątem zgodności z prawem oświatowym i statutem szkoły.3. Spotkania w grupach klas I-III i IV-VI dla nauczycieli z udziałem rodziców na temat: częstotliwości oceniania, co oceniamy, kiedy oceniamy, stosowanie różnorodnych form oceniania. IX-X.2001IX-X.2002IX-X.2003I.2002I.2003Raz w każdym semestrze Wszyscy nauczycieleZespół pod kierunkiem M. MajewskiejMarianna JackowskaAndrzej Chrzanowski Dorota SienkiewiczDoradcy metodyczni MODN w EłkuDyrektorWychowawcyDyrektor Zaproszenie do szkoły doradców poszczególnych przedmiotów lub wyjazdy n-li na konsultacje. Zabezpieczenie funduszy na zwrot delegacji.Konsultacja WSO z wizytatoremNa początku semestru spotkania w formie klubu dyskusyjnego, warsztatów, mogą być poprzedzone lekcją otwartą. Niezbędne materiały papiernicze zabezpiecz dyrektor, a kawę i ciasto RR.
Część 2: Plan działania 1

Zadanie 4. Wprowadzenie innowacyjności i nowatorstwa pedagogicznegoDziałania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu pracy drużyny zuchowej.2. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu edukacji ekologicznej dla klas IV-VI.3. Opracowanie przez zespół między przedmiotowy programu edukacji europejskiej. 2001/20022001/20022002/2003 M.MajewskaB. RutkowskaA. Koplińska Wykładowca UW-M DyrektorKomendant Hufca ZHP w PiszuA.Chrzanowski, B.ŁukowskaDyrektorM. KrasińskaP.Ruta M.Majewska – ukończenie studiów podyplomowych z zakresu pisania programów edukacyjnych – zwrot delegacji.Ukończenie kursów z zakresu eduk. ekologicznej – zwrot delegacji, częściowe dofinansowanie kosztu kursów.Ukończenie kursów z zakresu eduk.. europejskiej (2001/2002)– zwrot delegacji, częściowe dofinansowanie kosztu kursów.
Część 2: Plan działania 1

Zadanie 5. Doskonalenie kwalifikacji pedagogicznych – rozwój zawodowy nauczycieli.Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Uzyskanie przez n-li nowych kwalifikacji:· studia magisterskie W-F· studia magisterskie bibliotekarstwo· podniesienie kwalifikacji przez n-li z SN· studia podyplomowe z zakresu pisania programów edukacyjnych· studia podyplomowe historia i społeczeństwo· studia podyplomowe z zakresu ścieżek edukacyjnych2. Kursy doskonalące z zakresu:· technik szybkiego uczenia się· aktywnych metod nauczania· edukacji ekologicznej· diagnozy wychowawczej· ewaluacji i oceniania· edukacji regionalnej i ekologicznej· opiekunów stażu 2000 - 20042000 – 2005do 20032000/20012001/20022002/20032002/20032002/20032000/20012001/20022002/20032000/20012001/20022000/2001 H. Makowskiw. Chrzanowska, R. RainkoM. JackowskaM. MajewskaM. KrasińskaA. Koplińska, M. JackowskaA. ChrzanowskiWszyscy n-leWszyscy n-leD. SienkiewiczD. Sienkiewicz, ,W. ChrzanowskaM. Krasińska, B . RutkowskaM. Krasińska D y r e k t o r Nauczyciele podejmujący studia zgodnie z potrzebami szkoły otrzymują pomoc finansowa w formie zwrotu kosztów podróży. Dyrektor występuje do kuratorium o dofinansowanie w formie stypendium.Kursy z zakresu aktywnych metod nauczania i edukacji ekologicznej przeprowadzone zostaną w szkole przez Klanzę i w 50% opłacone przez szkołę.
3. Podjęcie działań w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego n-la:· dyplomowanego · kontraktowego · mianowanego4. Organizowanie międzyszkolnych spotkań WDN. 2000/20012000 – 20032001/20022002/20032000/20012002 – 20052001- 2003 (awans skrócony)Z. WłodkowskiM. MajewskaD. SienkiewiczB. RutkowskaW. ChrzanowskaA . Chrzanowski(awans 2lata 9 miesięcy)M. KrasińskaA. KoplińskaH. MakowskiP.RutaA. Koplińska D. Sienkiewicz D y r e k t o r Dyrektor udzieli pomocy merytorycznej, udostępni salę komputerową, kserokopiarkę.Wyznaczeni zostaną nauczyciele opiekunowie stażu: M. Krasińskai M.Majewska, którym będzie wypłacany dodatek za pełnioną funkcję.W ramach pracy doradców metodycznych nawiązana zostanie współpraca miedzy szkołami wiejskimi w zakresie WDN. Koszty wyjazdów z budżetu szkoły i MODN w Ełku.
Część 2: Plan działania 1

Zadanie 6. Kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów poprzez realizację ścieżek międzyprzedmiotowych.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie tworzenia i realizacji programu ścieżek edukacyjnych.2. Stworzenie koncepcji realizacji ścieżek edukacyjnych.3. Korelacja treści realizowanych ścieżek z planami nauczania poszczególnych przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych ( drużyny zuchowej i harcerskiej, świetlicy socjo-teraputycznej, koła ekologicznego, SKS, koła informatycznego. I semestr2001/2002IX-XI.2001/2002XI-I 2001/2002 DyrektorZespół pod kierunkiemM. MajewskiejZespół pod kierunkiemM. Majewskiej W-M ODN w OlsztynieW ODN w EłkuA. Koplińska, H. MakowskiA. Chrzanowski, M. KrasińskaA. Koplińska, H. MakowskiA. Chrzanowski, M. Krasińska oraz opiekunowie zajęć pozalekcyjnych. Skierowanie na studia podyplomowe M.Majewskiej. Szkoła pokrywa koszty przejazdów.

Część 2: Plan działania 2

Priorytet 2. Unowocześnienie i wzbogacenie oferty i działalności dydaktyczno-wychowawczej, szczególnie w zakresie:
· nauczania języka obcego
· obsługi i wykorzystania komputera
· prowadzonych zajęć pozalekcyjnych
· systematycznego nauczania pływania

Zadania szczegółowe
1. Wprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla najlepszych uczniów z klas V-VI w formie koła przedmiotowego i kontynuacja nauczania od oddziału przedszkolnego.
2. Upowszechnianie korzystania z technologii informatycznych na wszystkich zajęciach dydaktycznych tak, aby stały się one dla ucznia narzędziem a nie celem kształcenia.
3. Wyposażenie uczniów w techniki szybkiego i efektywnego uczenia się.
4. Stworzenie gamy zajęć pozalekcyjnych zagospodarowujących czas wolny i rozwijających zainteresowania uczniów.
5. Wprowadzenie w klasie II i III systematycznych wyjazdów na basen.Część 2: Plan działania 2

Zadanie 1. Wprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla najlepszych uczniów z klas V-VI w formie koła przedmiotowego i kontynuacja nauczania od oddziału przedszkolnego.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Nawiązanie kontaktów z rówieśnikami ze Stanów Zjednoczonych i Anglii – wymiana korespondencji pocztą elektroniczną.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie III etapu konkursu „Master of English” dla najlepszych uczniów klas IV-VI. 3. Udział w organizowanych przez Ełcki Dom Kultury „Dniach Kultury Różnych Narodów”. 4. Konkurs „The Best at English” dla uczniów kl. III kończących I etap nauczania5. Prowadzenie zajęć dla najzdolniejszych uczniów w formie koła przedmiotowego. 2001/2002/2003IV każdego roku szkolnegoV.2002V każdego roku szkolnego2003/2004 A. KoplińskaA. Koplińska A. KoplińskaA. KoplińskaA. Koplińska Z. WłodkowskiWychowawcy klas IV-VIM. KrasińskaWychowawczyni klasy IIIDyrektor -Przeszkolenie n-li i uczniów w zakresie korzystania z internetu i programu Outlook Express.-Zabezpieczenie funduszy na niezbędne materiały i nagrody – RR – w wysokości max. 60 zł..-Zabezpieczenie funduszy na niezbędne materiały– RR – w wysokości max. 100 zł. Przejazd zabezpiecza urząd gminy.-Zabezpieczenie funduszy na niezbędne materiały i nagrody – RR – w wysokości max. 50 zł..- Zabezpieczenie co najmniej 1 godz. z puli godz. dyrektorskich.


Część 2: Plan działania 2

Zadanie 2. Upowszechnianie korzystania z technologii informatycznych na wszystkich zajęciach dydaktycznych tak, aby stały się one dla ucznia narzędziem a nie celem kształcenia

Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Doskonalenie posługiwania się techniką komputerową na kole przedmiotowym w formie redakcji gazetki szkolnej.2. Wyznaczenie dyżuru opiekuna sali komputerowej dwa razy w tygodniu – kafejka internetowa.3. Uzupełnienie istniejącego wyposażenia w nowe encyklopedie multimedialne oraz programy.4. Stworzenie pracowni matematyczno - informatycznej 5. Wyposażenie biblioteki szkolnej w komputer z dostępem do internetu. 2000 – 20032001/20022002/20032002/20032001/2002 Z. WłodkowskiR. Rainko, Z. WłodkowskiDyrektor DyrektorDyrektor Samorząd uczniowskiH. MakowskiSekretarkaA. ChrzanowskiR. Rainko Spotkania w formie koła przedmiotowego prowadzone raz w tygodniu. Niezbędne materiały zabezpiecza kancelaria szkolna.Zajęcia w formie świetlicy szkolnej.Fundusze będą zaplanowane w budżecie szkoły lub przeznaczone z dochodów schroniska młodzieżowego. Należy zabezpieczyć 2500 zł na zakup sieci komputerowej i zasłon w okna.Sprzęt uzyskany w formie darowizny z TP S.A.

Część 2: Plan działania 2


Zadanie 3. Wyposażenie uczniów w techniki szybkiego i efektywnego uczenia się.
Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Podjecie przez jednego nauczyciela (lidera) nauki doskonalącej techniki uczenia się. 2. Przeszkolenie Rady Pedagogicznej przez lidera z zakresu technik szybkiego uczenia się. 3. Uwzględnienie w planach nauczania klas I – VI zajęć ćwiczących umiejętność czytania ze zrozumieniem. 4. Przeprowadzenie konkursu sprawdzającego szybkość czytania ze zrozumieniem. 5. Doskonalenie umiejętności układania, przekształcania i rozwiązywania zadań tekstowych. 2002/2003IV-VI. 2003IX..2003III. 2004IV. 2004 A. ChrzanowskiA. ChrzanowskiNauczycieleM. KrasińskaA.Chrzanowski M. KrasińskaDyrektorDoradca metodycznyA. ChrzanowskiZ. Włodkowski Z budżetu szkoły pokryty zostanie koszt dojazdów i częściowa odpłatność za kurs.w formie cyklu rad samokształceniowych.Nagrody dla uczniów funduje RR.- 70 zł.Nagrody dla uczniów funduje RR. – 70 zł.Część 2: Plan działania 2
Zadanie 4. Stworzenie gamy zajęć pozalekcyjnych zagospodarowujących czas wolny i rozwijających zainteresowania uczniów.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Objęcie oddziaływaniem drużyny zuchowej i harcerskiej większej liczby dzieci. 2. Zabezpieczenie w projekcie organizacyjnym godzin na zajęcia sportowe – SKS.3. Zabezpieczenie w projekcie organizacyjnym godzin na koła przedmiotowe:· j. angielski· matematyka· j. polski· edukacja przyrodnicza4. Utworzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej.5. Kółko teatralne w ramach pracy świetlicy socjo – terapeutycznej.6. Zorganizowanie dowożenia uczniów na zajęcia pozalekcyjne. 2001 – 20032001/20022002/20032003/20042003/20042002/20032001/20022001/20022000 – 20032001 - 2003 M. MajewskaH. MakowskiDyrektorDyrektorDyrektorDyrektorDyrektorDyrektorA. ChrzanowskiD. SienkiewiczDyrektor DyrektorDyrektorPełnomocnik ds. oświatyPełnomocnik ds. oświatyA. KoplińskaA. ChrzanowskiM. KrasińskaB. RutkowskaKomendant OSP w OkartowieDyrektorPełnomocnik ds. oświaty Zabezpieczenie minimum 1 godz. świetlicy szkolnej, która mogła by być prowadzona ma zasadach metodyki zuchowej i harcerskiej. Zwiększony dodatek motywacyjny dla n-li.Dodatkowe godziny z puli gminy.Minimum 1 godz tygodniowo z puli godz. dyrektorskich. N-le prowadzący zajęcia nieodpłatnie otrzymają zwiększony dodatek motywacyjny.Udostępnienie pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego, Zwiększenie dodatku motywacyjnego dla opiekuna.W porozumieniu z MGOZPA.Opłacenie kursu z budżetu gminy. Kurs w korelacji z gimnazjum w Orzyszu i SP w Dąbrówce.


Część 2: Plan działania 2

Zadanie 5. Wprowadzenie w klasie II i III systematycznych wyjazdów na basen.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Rezerwacja dnia na basenie.2. Dofinansowanie biletów wstępu.3. Wynegocjowanie z przewoźnikiem bezpłatnych przejazdów na basen.4. Uroczyste nadawanie kart pływackich. wrzesień 2000, 2001,20022000-2004sierpień każdego rokuCzerwiec 2001, 2002, 2003,2004 H. MakowskiDyrektorDyrektorDyrektor i nauczyciel w- f DyrektorRRPełnomocnik ds. oświatyWychowawcy klas II i III. Udostępnienie telefony służbowego, pokrycie koszty delegacji.Z funduszy RR dofinansowane zostaną bilety w wysokości 50%.Podziękowanie dla A. Gietka.Uroczystość na biwaku szkolnym, opłatę za karty uiści RR – 40 zł.
Część 2: Plan działania 3
Priorytet 3. Organizowanie uczniom wszechstronnej pomocy i opieki.
Zadania szczegółowe
1. Uwzględnienie w projekcie organizacyjnym połowy etatu świetlicy szkolnej.
2. Kontynuacja i rozszerzenie działalności świetlicy socjo -terapeutycznej.
3. Objęcie dożywianiem i pomocą materialną na zakup podręczników jak największej liczby uczniów.
4. Współpraca ze specjalistami w zakresie pomocy dzieciom mającym trudności.
Część 2: Plan działania 3

Zadanie 1. Uwzględnienie w projekcie organizacyjnym połowy etatu świetlicy szkolnej.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Przeznaczenie jednej (stałej) sali na zajęcia świetlicowe.2. Zaplanowanie w projekcie organizacyjnym niezbędnej liczby godzin świetlicy szkolnej.3. Maksymalna korelacja dostosowanie planu lekcji z godzinami odjazdu autobusu.4. Organizowanie różnorodnych zajęć wg zainteresowań i propozycji uczniów. 2001/20022001/20022002/2003VIII.2001VIII.2002VIII.20032001 - 2004 DyrektorDyrektorSekretarkaNauczyciele prowadzący zajęcia RPPełnomocnik ds. oświatyDyrektor Malowanie sali przeznaczonej na zajęcia – koszt 1000 zł z budżetu szkoły.Wynegocjowanie minimum 8 godzin świetlicy szkolnej.Minimalizacja czasu oczekiwania uczniów na odjazd autobusu.Zatwierdzenie planu pracy świetlicy szkolnej z rozpisaną tematyką wiodącą u poszczególnych n-li. Zakup art. papierniczych – 20 zł miesięcznie.


Część 2: Plan działania 3

Zadanie 2. Kontynuacja i rozszerzenie działalności świetlicy socjo-terapeutycznej.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Diagnoza stopnia uzależnienia uczniów naszej szkoły od nikotyny i alkoholu.2. Wprowadzenie elementów programu „Sobą być – bobrze żyć”.3. Przeprowadzenie programu profilaktycznego „Nasze emocje”.4. Warsztaty dla rodziców „Jak pomóc dziecku nie pić”5. Przedstawienia teatralne ukazujące piękno miłości. X.2001I semestr 20012001-2004II-III.20022000/20012001/2002 M. KrasińskaD. SienkiewiczPsycholog PPP w PiszuD. SienkiewiczD. Sienkiewicz A. ChrzanowskiWychowawcy klas I-VIWychowawcy klas IV-VIDyrektorJ. Koziełło Anonimowa ankieta opracowana komputerowo.Na życzenie wychowawcy program może być przeprowadzony w jego klasie. Pakiet materiałów z fundacji ETOH.Psychologa opłaca GKZPA.Przeprowadzone będą oddzielnie z grupą rodziców klas I-III i IV-VI.Przedstawienia dla uczniów i rodziców 2x w semestrze środki finansowe na zakup materiałów ma stroje i dekoracje zabezpieczy RR-50% i GKZPA - 50%.Część 2: Plan działania 3

Zadanie 3. Objęcie jak największej liczby uczniów dożywianiem i pomocą materialną na zakup podręczników.

Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Nawiązanie PAH „Pajacyk”, Agencją Rozwoju Rolnego w Suwałkach, Caritas Ełk, MOPS w Orzyszu.2. Unowocześnienie bazy technicznej kuchni.3. Dodatkowe dożywianie w czasie zajęć popołudniowych (pozalekcyjnych).4. Pozyskanie funduszy na zakup książek dla dzieci z rodzin najuboższych.5. Nawiązanie współpracy z fundacją „Bezpieczne Dzieciństwo”. VIII.2000IX każdego roku2000/200012002/20032003/20042000 –20042000/2001 DyrektorDyrektorKucharkaWychowawcy klasD. Sienkiewicz Sekretarka, katechetaKucharkaNauczyciele prowadzący zajęciaSekretarkaNauczycielePrzewodniczący RR Opracowanie wniosków do fundacji PAH popartych opinią RR i Ośrodka Pomocy Społecznej.Zakup zlewozmywaków, garnków ze stali nierdz. – koszt 5000 zł. Wystąpienie do PAH o nieodpłatne przekazanie lodówek, zamrażarki, kuchni mikrofal., patelni elektrycznej. Zakup od syndyka wyparzacza – 2000 zł.Zabezpieczenie transportu do przewozu dzieży i środków higienicznych.

Część 2: Plan działania 3

Zadanie 4. Współpraca ze specjalistami w zakresie pomocy dzieciom mającym trudności.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Diagnozowanie potrzeb dzieci w zakresie pomocy specjalistycznej:· obserwacja dzieci w czasie zajęć w celu stwierdzenia deficytów fizycznych i psychicznych· badania medyczne i psychologiczne na wniosek wychowawcy. 2. Informacja dla rodziców o wynikach diagnozy.3. Tworzenie programów profilaktycznych zgodnie z potrzebami diagnozy. I semestr 2000,2001, 2002, 2003X-II każdego rokuX, XII, IXII-I NauczycieleWychowawcaWychowawcy klasD. Sienkiewicz D. Sienkiewicz nauczyciel łącznik z PPP w Piszu, lekarz rodzinny, rodzicePsycholog zatrudniony przez MKZPAPsycholog zatrudniony przez MKZPA, pracownicy PPP w Piszu Kierowanie n-li na odpowiednie kursy, szkolenia, studia podyplomowe – zwrot delegacji.Pomoc rodzicom w zorganizowaniu dojazdu do specjalisty.Na wywiadówkach i spotkaniach klasowych w formie indywidualnych rozmów.Realizacja profilaktycznych na zaj. świetlicy socjo-teraputycznej i programu GKRPA.Zaplanowanie w projekcie org. szkoły, godzin zaj. wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjnych.
Część 2: Plan działania 4
Priorytet 4. Pogłębianie więzi z regionem, ze swoją „małą ojczyzną”.
Zadania szczegółowe
1. Przeznaczenie dodatkowej godziny wychowania fizycznego na zorganizowanie klasowych kół krajoznawczo – turystycznych realizujących zadania szkolnego programu wychowawczego.
2. Uruchomienie szkolnej trasy turystycznej.
4. Zorganizowanie kolonii letnich w formie wymiany z inną szkołą.

Część 2: Plan działania 4

Zadanie 1. Przeznaczenie dodatkowej godziny wychowania fizycznego na
zorganizowanie klasowych kół krajoznawczo – turystycznych realizujących zadania szkolnego programu wychowawczego.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Przeznaczenie 4 godz. wychowania fizycznego na zajęcia turystyczno krajoznawcze.2. Opracowanie klasowych planów zajęć i ich korelacja.3. Prowadzenie zajęć aktywnymi metodami przede wszystkim w soboty ( rajdy, wycieczki, spływy, wyprawy, wędrówki, wycieczki autokarowe po Warmii i Mazurach itp.). IX. 2001IX.2001IX.2002Soboty w ciągu roku szkolnego DyrektorWychowawcy klasNauczyciele: A. Koplińska, M. Krasińska, A. Chrzanowski Rada pedagogicznaDyrektorKlasowe Rady Rodziców Uchwała rady pedagogicznej o przeznaczeni godzin na tę formę.Korelacja planów w formie prac zespołu wychowawców klas IV-VI i O-III.Przeszkolenie nauczycieli i kilku rodziców z zakresu opieki nad dziećmi w czasie wycieczek na koszt zainteresowanych. Zaplanowanie w budżecie RR funduszy, pozyskiwanie sponsorów oraz fundacji na organizowanie wycieczek.Część 2: Plan działania 4

Zadanie 2. Uruchomienie szkolnej trasy turystycznej.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Nawiązanie współpracy z Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.2. Opracowanie kartograficzne trasy i wytyczenie jej w terenie.3. Oznakowanie trasy.4. Wydanie folderu STT „Kejstutowy Trakt” w formie graficznej i na płytach CD.5. Popularyzacja trasy w prasie i na stronie internetowej szkoły. IX-XI. 2001X-XI. 2001IV-V. 2002VI. 20022002-2003 DyrektorH. MakowskiA. ChrzanowskiH. MakowskiDyrektor i nauczyciele Przewodniczący RRDyrektorH. MakowskiZ. WłodkowskiM. Krasińska Opracowanie projektu, uzyskanie aprobaty dla pomysłu fundacji.Podkład kartograficzny – Wydział Geodezji w Piszu – 100zł(budżet szkoły lub fundacja). Wytyczenie w ranach zbiórek harcerskich.Opracowanie graficzne i zakup plansz – 1500zł pokrywa fundacja.Papier, tusz do drukarki – 500zł. Zakup płyt CD 100zł – finansuje fundacja.Umieszczenie zakładki na stronie internetowej szkoły.
Część 2: Plan działania 4

Zadanie 3. Zorganizowanie kolonii letnich w formie wymiany z inną szkołą.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Przeszkolenie nauczycieli – kurs opiekunów i kierowników kolonii.2. Podpisanie porozumienie z inną szkołą na temat wypoczynku dzieci.3. Pozyskanie funduszy na dofinansowanie wyjazdu dzieci.4. Przeprowadzenie turnusu w czasie wakacji. X.2000IV.2001IV.2002IV.2003Cały rokPierwsza połowa lipca DyrektorDyrektorNauczyciel w- fDyrektor i nauczyciel w- f W-M ODN –J. ŻebrowskiBurmistrz MiG w Orzyszu.Nauczyciele, RR,RSChętni nauczyciele i rodzice. Przeszkolenie nauczycieli i kilku rodziców z zakresu opieki nad dziećmi w czasie wycieczek na koszt zainteresowanych.Wyjazd do gminy i przyjęcie delegacji pokrywa Urząd Gminy.PAH „Pajacyk”, MOPS w Orzyszu, Agencja Rolna Skarbu państwa w Suwałkach, KO w Olsztynie, rodzice.Koszt jednego uczestnika 350-400 zł.


Część 2: Plan działania 5
Priorytet 5. Wzbogacanie tradycji i obrzędowości szkoły.
Zadania szczegółowe
1. Ustanowienie szkolnego orderu „Przyjaciel Szkoły – Pomocna Dłoń”.
2. Kampania bohater – zdobycie imienia i sztandaru szkoły.
3. Opracowanie ceremoniału apeli szkolnych i ślubowania uczniów klasy pierwszej.
Część 2: Plan działania 5

Zadanie 1. Ustanowienie szkolnego orderu „Przyjaciel Szkoły – Pomocna Dłoń”.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Powołanie Kapituły Orderu „ Przyjaciel Szkoły – Pomocna Dłoń”.2. Opracowanie regulaminu i ceremoniału nadawania wyróżnienia.3. Okresowe odznaczanie osób wspierających szkołę.4. Informacje w mediach i prasie o osobach wyróżnionych. X. 2000I semestr 2000Wg ustaleń regulaminuJw DyrektorKapituła orderu Generał KapitułyM. Krasińska RRDyrektor, RRDyrektorDyrektor Zamówienie znaczków 300 zł pokrywa RR. Opracowanie dyplomu i wydruk 100 zł pokrywa szkoła.
Część 2: Plan działania 5


Zadanie 2. Kampania bohater – zdobycie imienia i sztandaru szkoły.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Referendum na temat wyboru bohatera.2. Opracowanie cyklu działań promujących i przybliżających postać i twórczość patrona szkoły uczniom i rodzicom.3. Zakupienie do biblioteki książek dotyczących życia i twórczości patrona szkoły.4. Odsłonięcie popiersia patrona.5. Otwarcie izby pamięci.6. Pozyskanie funduszy na zakup sztandaru:· kwesta rodziców i uczniów, X.1999I semestr 1999/2000Realizacja 2000-2001I semestr200012.X.20006.XII.2000Cały okres kampanii DyrektorZespół n-li pod kierunkiem M. KrasińskiejW. Chrzanowska DyrektorW i A ChrzanowscyH. Makowski M. Krasińska –opiekun SUW. ChrzanowskaD. SienkiewiczH. MakowskiDyrektorD. SienkiewiczDyrektorE. Marchewka, A. Szwabowicz Zebranie propozycji uczniów, rodziców i nauczycieli. Przeprowadzenie referendum w formie głosowania tajnego.Zatwierdzenie przez radę harmonogramu do realizacji.1000 zł z budżetu szkoły.Zamówienie popiersia z drzewa lipowego u pana M. Żebrowskiego – 1000 zł z budżetu RR.Zamówienie sztandaru haftowanego u sióstr Boremeuszek w Środzie Śląskiej.Koszt 4500 zł.500 zł


Część 2: Plan działania 5

Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
· dofinansowanie Urzędu Gminy,· darowizna zakładów pracy z obwodu szkoły· darowizna proboszcza· darowizna firm komputerowych współpracujących ze szkołą.7. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Orzysz o nadaniu szkole imienia.8. Uroczystość nadania imienia. I.200123. I. 2001 DyrektorDyrektor, nauczycieleP. RutaDyrektor DyrektorA. ChrzanowskiW. ChrzanowskaD. Sienkiewicz Pełnomocnik ds. oświatyRodziceDyrektorPrzewodniczący RGDyrektor 2000 zł1000zł500 zł500 złPrzygotowanie propozycji uchwały, konsultacja z radcą prawnym.Zakup materiałów na dekorację – 300 zł RR.Poczęstunek po uroczystości przygotowują rodzice.Część 2: Plan działania 5

Zadanie 3. Opracowanie ceremoniału apeli szkolnych i ślubowania uczniów klasy pierwszej.

Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Powołanie zespołu opracowującego ceremoniał szkoły.2. Zasięgnięcie opinii uczniów, nauczycieli i rodziców.3. Zatwierdzenie ceremoniału przez radę pedagogiczną, rade rodziców i samorząd uczniowski. X.2001I semestr 2001/2002I. 2002 DyrektorM. KrasińskaDyrektor M. KrasińskaH. MakowskiA. KoplińskaW. KowalskiM. Krasińska W skład zespołu wejdzie po dwoje uczniów, nauczycieli i rodziców.Odpowiedzialni przewodniczący RR, RP i opiekun SU
Część 2: Plan działania 5

Zadanie 4. Samorządność uczniów

Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Opracowanie regulaminu SU.2. Wybory przedstawicieli SU w formie kampanii wyborczej.3. Udział uczniów w posiedzeniach rady pedagogicznej (wystawianie ocen ze sprawowania).4. Uczniowskie media (przekaz informacji):· skrzynka wniosków· gazetka SU· radiowęzeł 2001co 2 lataRady semestralne i końcoworoczne200120002003 DyrektorM. KrasińskaOpiekun SUOpiekun SUZ. WłodkowskiH. Makowski M. KrasińskaWych. kl. VIDyrektorOpiekun SUDyrektor Wykonanie lub zakup urny wyborczej, wyk. Kart do głosowania.Zakup odpowiedniej skrzynki np. na listy.Zabezpieczenie papieru i dostępu bezpłatnego do kserokopiarki.Zakup zestawu nagłaśniającego

Priorytet 6. Rozwijanie i doposażenie bazy szkoły, w tym:
· podjęcie działań zmierzających do budowy sali gimnastycznej
· komputeryzacja biblioteki szkolnej
Zadania szczegółowe
1. Budowa sali gimnastycznej.
2. Wyposażenie biblioteki szkolnej w kserokopiarkę i zestaw komputerowy z drukarką.
3. Wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt RTV i magnetowid.
4. Urządzenie i wyposażenie sali języka angielskiego.

Część 2: Plan działania 6

Zadanie 1. Budowa sali gimnastycznej.
PrzpPPP


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Zdobycie poparcia w środowisku lokalnym2. Zdobycie poparcia rady gminy i uzyskanie funduszy na projekt..3. Przygotowanie dokumentacji techniczno – finansowej.4. Pozyskanie części funduszy na budowę sali od władz samorządowych..5. Wystąpienie z wnioskiem do fundacji PAOW o dofinansowanie budowy sali.6. Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy budowy sali. gimnastycznej.7. Poszukiwanie fundacji stowarzyszeń, które mogłyby przekazać fundusz na budowę.8. Nagłośnienie w środkach masowego przekazu problemu budowy sali gimnastycznej.9. Pozyskanie funduszy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na wyposażenie sali w sprzęt sportowy (drabinki, kosze, bramki).10. Włączenie rodziców i środowiska do pomocy przy porządkowaniu terenu po budowie. 20002000/2001IV.2001III.200115.IV.2001X - XII.20012001 – 20032001 – 20032002/20032003 Nauczyciele i dyrektorDyrektor i nauczycieleDyrektorDyrektorDyrektorPracownik gminy –K.Chludzińska i dyrektorDyrektorDyrektor, nauczyciele i rodziceDyrektorPrzewodniczący RS i RR RodziceRadni z obwodu szkołyProjektant i inspektor nadzoru budowlanegoRadni z obwodu szkołyZarząd gminy, pełnomocnik ds. oświatyKomisja przetargowaNauczyciele i rodziceUczniowieWładze gminyDyrektor Przychylność rodzicówFundusze z gminyDokumenty od władz potwierdzające Potwierdzenie od fundacji Fundusze z fundacji dofinansowanieKontakt z stowarzyszeniami i fundacjamiInformacje w środkach masowego przekazu (internet, TV)Fundusze na wyposażenie saliPrace niwelacyjne, zadrzewienie terenu, odnowienie urządzeń na boisku szkolnym
Część 2: Plan działania 6

Zadanie 2. Wyposażenie biblioteki szkolnej w kserokopiarkę i zestaw komputerowy z drukarką.Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Zatrudnienie bibliotekarki posiadającą umiejętności obsługi komputera, internetu i kserokopiarki.2. Nawiązanie kontaktów z TP S.A w celu nieodpłatnego pozyskania komputera.3. Zakup oprogramowania.4. Pozyskanie funduszy z działalności turystycznej szkoły na zakup nowej kserokopiarki do szkoły i przekazanie dotychczas używanej do biblioteki.5. Podłączenie internetu do komputera w bibliotece. IX. 2001X- XII.2001VIII. 20022002/2003 DyrektorBibliotekarkaBibliotekarkaDyrektorDyrektor DyrektorDyrektorSekretarkaBibliotekarka Kwalifikacje do pracy w bibliotece oraz umiejętności obsługi komputera, internetu i kserokopiarki.Wejście w program TPS.A.300 zł z funduszy RR5000 zł z działalności schroniskaNegocjacje z TPSA. Koszt 1zł.
Część 2: Plan działania 6

Zadanie 3. Wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt RTV i magnetowid.


Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Nawiązanie współpracy z fundacją „Polska Akcja Humanitarna” 2. Przekazanie prze fundację telewizorów, magnetowidów i radiomagnetofonów.3. Naprawa telewizora z SF w Tuchlinie.4. Wykonanie pulpitów pod telewizory.5. Zakup filmów dydaktycznych, lektur i bajek.6. Zakup rzutnika multimedialnego V.2000I-VI. 2001-08-26IX. 2001IX-X. 20012001-2003VIII. 2002 DyrektorDyrektorKonserwatorNauczyciele: A. Koplińska A.Chrzanowski, BibliotekarkaDyrektor IntendentkaNauczyciele, sekretarkaSekretarkaKonserwatorNauczycieleSekretarka Opracowanie programu opiekuńczo –wychowawczegoPodziękowanieZabezpieczenie 200 zł w budżecie szkoły2001/2002Kątowniki ze starych ławekZabezpieczenie w budżecie szkoły w roku szk. 2002/2003Pieniądze uzyskane z działalności schroniska młodzieżowego w sezonie letnim 2002


Część 2: Plan działania 6

Zadanie 4. Urządzenie i wyposażenie sali języka angielskiego.Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Wyznaczenie i przeprowadzenie remontu jednej z izb lekcyjnych.2. Pozyskanie sprzętu audiowizualnego.3. Zakup nowych ławek i krzeseł.4. Zakup pomocy dydaktycznych.5. Zakup słowników i leksykonów. VII. 2001IX. 20012002/20032001 – 20042002/2003 Konserwator, rodziceDyrektorDyrektorA. KoplińskaA. Koplińska DyrektorA. KoplińskaSekretarkaDyrektorBibliotekarka, dyrektor Remont z funduszy schroniskaSprzęt przekazany przez fundację PAHZ rabatu za rozprowadzane podręczniki i z budżetu szkoły 2001/2002Z budżetu szkoły 2002/2003


Część 2: Plan działania 7
Priorytet 7. Popularyzowanie działań szkoły, organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Zadania szczegółowe
1. Pedagogizacja rodziców. Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego prawa, wewnątrzszkolnych programów i planów
2. Integracja środowiska lokalnego poprzez imprezy kulturalne i rekreacyjno – sportowe.
3. Promowanie działań szkoły poprzez gazetkę szkolną, internet, w prasie lokalnej i mediach.
Część 2: Plan działania 7

Zadanie 1. Pedagogizacja rodziców. Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego prawa, wewnątrzszkolnych programów i planów.Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Udział przedstawicieli rodziców w tworzeniu i wprowadzaniu zmian:· program wychowawczy szkoły· wewnątrzszkolny system oceniania· program rozwoju szkoły· statut szkoły2. Spotkania zespołowe i indywidualne rodziców z pracownikami PPPP w Piszu, psychologiem, pedagogiem szkolnym.3. Lekcje otwarte z aktywnym udziałem rodziców.4. Powołanie Rady Szkoły 1999-20041999-20001999-20002000-20011999-2002Dwa razy w rokuRaz w roku w każdej klasie2001-2002 M. KrasińskaA.ChrzanowskiD. SienkiewiczM. MajewskaDyrektorD. SienkiewiczWych. klasDyrektor Przewodniczący RRW. KowalskiE. MarchewkaA. SzwabowiczPrzewodniczący RRDyrektorPrzewodniczący RR Konsultacje z rodzicami prowadzone będą w formie warsztatów. Niezbędne materiały zabezpiecza sekretariat szkołyTematyka spotkań uzgodniona na wspólnym posiedzeniu RP i RRDojazd rodziców bezpłatny w porozumieniu z przewoźnikiem A. Gietkiem.Zamówienie pieczątek i niezbędnych materiałów papierniczych zabezpiecza sekretariat szkoły.Część 2: Plan działania 7

Zadanie 2. Integracja środowiska lokalnego poprzez imprezy kulturalne i rekreacyjno–sportowe.Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Festyn rekreacyjno – sportowy „Od wnuka do dziadka” o puchar dyrektora szkoły i prezesa UKS oraz puchar burmistrza w rzucie beretem.2. Charytatywny bal karnawałowy dla rodziców i nauczycieli.3. Wycieczki krajoznawcze po Mazurach dla nauczycieli i najaktywniejszych rodziców.4. Podziękowania najaktywniejszym rodzicom na łamach lokalnej prasy.5. Jesienny rodzinny bieg przełajowy.6. Zimowy turniej tenisa stołowego „Gram z tatą – gram z mama”. Lipiec 2000,2001,2002, 20003Pierwsza niedziela ferii zimowych każdego roku IX-X.2000, 2001, 2002X. 2000, 2001, 2002, 2003Ferie zimowe każdego roku H. MakowskiM. BabowiczW. KowalskiE. MarchewkaDyrektorM. KrasińskaH. MakowskiH. Makowski A. ChrzanowskiZ. WłodkowskiA. SzwabowiczZ. WłodkowskiPrzewodniczący RRDyrektorA. ChrzanowskiPrezes UKS Wykonanie plakatów i dystrybucja – 100 zł zabezpiecza RR, zakup pucharów-fundatorzy, nagrody dla drużyn – sponsorzy.Impreza składkowa, zespół załatwia dyrektor. Dochody z balu przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych. Wycieczkę finansuje RR i radny powiatowy.Artykuł po każdej imprezie w BIULETYNIE, FAKTACH PISKICH.Dyplomy wykonane komputerowo na sprzęcie szkolnym.Puchar funduje radny powiatowy.
Część 2: Plan działania 7

Zadanie 3. Promowanie działań szkoły poprzez gazetkę szkolną, internet, w prasie lokalnej i mediach.Działania Termin realizacji Odpowiedzialny Osoba/y/ wspierające Zasoby
Czas, niezbędne kompetencje kadry, materiały, pieniądze
1. Powołanie do życia gazetki szkolnej.2. Założenie strony internetowej szkoły z zakładkami: historia szkoły, bohater, uczniowie, nauczyciele, z życia szkoły, SSM, sport i turystyka.3. Nawiązanie stałej współpracy z „Biuletynem Orzyskim” i „Faktami Piskimi”.4. Promocja szkoły w telewizji lokalnej i krajowej. I semestr 2000/2001II semestr 2000/2001IX. 2000II. 2001czerwiec 2001 M. KrasińskaZ. WłodkowskiM. KrasińskaZ. WłodkowskiRada Rodziców – W. Kowalski Z. WłodkowskiŁ. Pieczyńskinauczyciele, organizatorzy imprezZarząd RR Pozyskanie funduszy na działalność gazetki z Fundacji Batorego w ramach programu „Szkoła po lekcjach” 1000 zł. Sprzedaż gazetki w sklepach lokalnych.Zatrudnienie informatyka w ramach programu :Absolwent”. Pobory opłaca Powiatowy Urząd Pracy.Bezpłatne drukowanie artykułów ukazujących imprezy i uroczystości szkolne.Bezpłatna audycja w TV2 – Ekspres Reporterów.
Część3 Przegląd


Część 3
Przegląd priorytetów na lata 2001/2002 – 2003/2004
Część 3: Przegląd 1

Przegląd priorytetów na lata 2001/2 – 2003/4


2001/2002 2002/2003 2003/2004
1. Budowa sali gimnastycznej. 1. Unowocześnienie i wzbogacenie oferty i działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie obsługi i wykorzystania komputera. 1. Unowocześnienie i wzbogacenie oferty i działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie: nauczania języka angielskiego.
2. Komputeryzacja biblioteki szkolnej 2. Pogłębianie więzi z regionem, ze swoją „małą ojczyzną”. 2. Organizowanie uczniom wszechstronnej pomocy i opieki.
3. Wzbogacanie tradycji i obrzędowości szkoły. 3. Popularyzowanie działań szkoły, organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 3. Wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie kół przedmiotowych.
4. Opracowanie programu realizacji ścieżek edukacyjnych. 4. Systematyczne nauczanie pływania. 4. Systematyczne nauczanie pływania.Część 3: Przegląd 2

Uzasadnienie wyboru priorytetów


Priorytety Oczekiwane osiągnięcia
1. Budowa sali gimnastycznej. · Wykonanie projektu i kosztorysu.· Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy.· Stan surowy.
2. Komputeryzacja biblioteki szkolnej · Przekazanie kserokopiarki z sekretariatu do biblioteki.· Nieodpłatne pozyskanie z TP S.A zestawu komputerowego lub zakup używanego z firmy Fan Tex.· Podłączanie komputera do szkolnej sieci internetowej.
3. Wzbogacanie tradycji i obrzędowości szkoły. · Opracowanie ceremoniału szkoły.· Nadawanie orderu „Przyjaciel szkoły”.
4. Opracowanie programu realizacji ścieżek edukacyjnych. · Opracowanie planu pracy ścieżek edukacyjnych (ekologicznej, czytelniczo-medialnej, regionalnej, prozdrowotnej, europejskiej, wychowania komunikacyjnego).· Przeznaczenie jednej godz. w tygodniu na dodatkową realizację danej ścieżki.· Przeznaczenie czwartej godz. W-F na realizację programu wychowawczego zawierającego treści wszystkich ścieżek edukacyjnych.Część 3: Przegląd 3


Ewaluacja wdrażania programu rozwoju w r. szk. 2001/2002


Priorytety Dyskusja/Negocjacje Obserwacja Badania kwestionariuszowe Analiza dokumentacji
Uczniowie Nauczy-ciele Rada szkoły Rodzice Inne instytucje Klasa Przykłady działańuczniów Zachowa-nie uczniów Wywiady, ankiety Dokumentacja osiągnięć uczniów Wyniki egzaminów Plany, programy,projekty Analizy statystyczne
1. Budowa sali gimnastycznej. + + + + + - - - - - - - -
2. Komputeryzacja biblioteki szkolnej + + + + + + +
3. Wzbogacanie tradycji i obrzędowości szkoły. + + + + + +
4. Opracowanie programu realizacji ścieżek edukacyjnych. + + + + + + + +

Inne użyte metody ewaluacji:· Obserwacja i udział w sesjach rady gminy, obserwacja prac komisji przetargowej, negocjacje z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Część 4
Ewaluacja priorytetów Programu Rozwoju Szkoły
Część 4: Ewaluacja 1

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Kampania bohater - zdobycie imienia i sztandaru szkoły

Sukcesy:
1. Zwrócono się z wnioskiem do muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu o objęcie patronatem Kampanii „Bohater”. Wniosek został przyjęty pozytywnie.
2. Opracowano zestaw utworów K.I. Gałczyńskiego, które weszły do kanonu lektur obowiązkowych w naszej szkole.
3. Urządzono kąciki poety na holu szkolnym i w klasach.
4. Zorganizowano i przeprowadzono dwa szkolne konkursy recytatorskie poezji K.I Gałczyńskiego.
5. Uczniowie szkoły brali udział w gminnym konkursie recytatorskim poświęconym twórczości K.I. Gałczyńskiego.
6. Przeprowadzono szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Twórczość K.I. Gałczyńskiego w moich oczach”.
7. Zorganizowano biwak szkolny, na którym uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny ukazujący piękno Mazur w twórczości K.I Gałczyńskiego.
8. Odbyły się dwie wycieczki szkolne dla uczniów do Muzeum w Praniu.
9. Odbyła się wycieczka integracyjna rodziców i nauczycieli do Muzeum w Praniu.
10. Zaprojektowano i uruchomiono stronę internetową szkoły pod adresem www.sp.okartowo.prv.pl, na której znajduje się witryna poświęcona K. I. Gałczyńskiemu.
11. W Dniu Święta Edukacji Narodowej 14.10.2000r. odsłonięto w szkole popiersie poety.
12. W rocznicę śmierci poety dn. 06 grudnia 2000r odsłonięto Szkolną Izbę Pamięci poświęconą K.I. Gałczyńskiemu. Eksponaty do Izby przekazało Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach za pośrednictwem Muzeum w Praniu.
13. Bibliotekę szkolną wzbogacono w książki dotyczące życia i twórczości K.I. Gałczyńskiego.
14. Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i Drużyna Harcerska przeprowadzili kwestę na sztandar szkoły.
Należy stwierdzić z całą pewnością, że Kampania Bohater przybliżyła postać i twórczość K. I. Gałczyńskiego uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Część 4: Ewaluacja 2

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Objęcie jak największej liczby uczniów dożywianiem i pomocą materialną na zakup podręczników.

Sukcesy:
· Nawiązana została współpraca z fundacją PAH „Pajacyk”, Agencją Rozwoju Rolnego w Suwałkach, Caritas Ełk, MOPS w Orzyszu. Efektem tej współpracy było 100-procentowe korzystanie uczniów z gorących posiłków. Kontrola dokumentacji finansowej jaką przeprowadzili pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej wypadła bardzo dobrze. Szkoła uzyskała najwyższą notę. Zarząd PAH poinformował szkołę, że fundacja na wniosek kontrolujących przyznała dofinansowanie na dożywianie 64 uczniów w roku szkolnym 2001/2002. Podobną informację otrzymaliśmy od Agencją Rozwoju Rolnego w Suwałkach.
· Unowocześniono bazę techniczną kuchni. W Roku szkolnym otrzymaliśmy bezpłatnie z PAH nowy sprzęt do kuchni ( patelnia elektryczna, zamrażarka, 2 lodówki, 2 kuchnie mikrofalowe, kuchnia gazowa, 2 telewizory z magnetowidami, 3 radiomagnetofony).
· Pozyskano fundusze na zakup książek dla dzieci z rodzin najuboższych. 48% dzieci otrzymało dofinansowanie z MOPS na zakup książek. Wszystkie dzieci były wyposażone w podręczniki.
· Pani Dorota Sienkiewicz nawiązała współpracę z fundacją „Bezpieczne Dzieciństwo”. Wszystkie potrzebujące dzieci z naszej szkoły otrzymały nową odzież, kurtki, środki czystości. Część odzieży i środków czystości przekazano szkołom z terenu gminy.
Część 4: Ewaluacja 3

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Likwidacja klas łączonych poprzez przeniesienie klas 0-III z filii w Tuchlinie do macierzystej szkoły w Okartowie

Sukcesy:
· Przeniesienie uczniów dokonało się samoczynnie na wniosek rodziców.
· Żaden z nauczycieli nie został zwolniony.
· Poczyniono oszczędności na godzinach nadliczbowych i energii cieplnej.


Niezbędne działania korygujące :
· Pilnego zagospodarowania potrzebuje budynek poszkolny.
· Należy do końca lutego 2002 złożyć do KO oficjalny wniosek o likwidacji Szkoły Filialnej w Tuchlinie.
· Zorganizować należy sprawne dowożenie uczniów.
· Uczniom oczekującym na odjazd autobusu, zwłaszcza z klas 0-III należy zorganizować opiekę w formie świetlicy szkolnej.


Część 4: Ewaluacja 4

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Zorganizowanie kolonii letnich w formie wymiany z inną szkołą.

Sukcesy:
· 65% uczniów wyjechało na dwutygodniowe kolonie letnie.
· Uwidoczniły się bardzo pozytywne efekty pracy wychowawczej.
· Uczniowie zwiedzili: Wawel, Wieliczkę, zamek w Pszczynie, Skansen Wsi Śląskiej, kopalnię węgla kamiennego, ZOO i Park Zabaw w Chorzowie, Beskid Śląski z wjazdem wyciągiem krzesełkowym na Czantorię, Pływały na basenie, były w kinie.


Niezbędne działania korygujące :
· W przyszłości należy zabierać grupę dzieci równa ilości miejsc w autokarze.
· W następnym roku kolonie należy zorganizować w innym regionie polski.Ewaluacja priorytetów planu pracy szkoły w roku szkolnym 2001/2002Część 4: Ewaluacja 4

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet 1. Budowa sali gimnastycznej

Sukcesy:
1. Dyrektor wystąpił z wnioskiem do Zarządu Miasta Orzysz o sfinansowanie projektu sali gimnastycznej. Zarząd wyraził zgodę przeznaczając na ten cel 12.000 zł.
2. Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji. Przetarg wygrał pan A. Cieloszczyk i w krótkim terminie wykonał dokumentację.
3. Dyrektor szkoły został delegowany przez Urząd Miejski w Orzyszu do szkolenia w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Uzyskał certyfikat jakości i nabył kompetancje pisania programów, celem których jest pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł na finansowanie inwestycji na terenach obszarów wiejskich.
4. Wspólnie z pracownicą Urzędu Miejskiego opracował projekt do PAOW w Olsztynie pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okartowie o salę gimnastyczną”. Projekt uzyskał akceptację PAOW i finansowanie inwestycji w kwocie 150.000 zł.
5. Dyrektor zaprezentował Radzie Miejskiej w Orzyszu projekt sali oraz decyzję PAOW o dofinansowaniu inwestycji Rada podjęła uchwałę o rozbudowie szkoły w Okartowie o salę gimnastyczną.
6. Ogłoszony przez gminę przetarg znalazł swoje rozstrzygnięcie w dniu 30 sierpnia 2002r. W przetargu wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Wasilewski z Ełku.
7. Właściciel firmy w czasie podpisywania umowy oświadczył, że skraca termin wykonawstwa do ośmiu miesięcy i sala gimnastyczna oddana będzie na dzień 1 września 2003r.


Niezbędne działania korygujące :
· Zmiana w projekcie usytuowania klatki schodowej, wykonanie oszklonej ściany, która stanowić będzie widownię
· Dokonać podziału sali nad łącznikiem na dwie izby lekcyjne.
· Złożyć wniosek do Zarządu o utworzenie w Okartowie zespołu szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum).
Część 4: Ewaluacja 2

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Komputeryzacja biblioteki szkolnej

Sukcesy:
· Do biblioteki przekazana została kserokopiarka.
· Zainstalowana w bibliotece kserokopiarka umożliwia uczniom szybkie skopiowanie zagadnienia z encyklopedii, słownika, prasy. Spowodowało to zwiększenie liczby korzystających z zasobów biblioteki zwłaszcza wśród uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.Niezbędne działania korygujące :
· Należy poczynić starania w celu pozyskania funduszy na zakup komputera do biblioteki. W tym zakresie należy porozumieć się z domem kultury w celu uzyskania dofinansowania.
· Należy sprawdzić w Zakładzie Telekomunikacji Polskiej czy istnieje możliwość podłączenia szkolnego łącza internetowego do biblioteki usytuowanej w innym budynku.
Część 4: Ewaluacja 3

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Wzbogacanie tradycji i obrzędowości szkoły.

Sukcesy:
· Opracowany został ceremoniał szkoły. Uroczyste apele mają swoją obrzędowość.
· Systematycznie w Dniu EN oraz święta szkoły uroczyście nadawane są ordery Przyjaciela Szkoły osobom zasłużonym w działalności na rzecz naszej szkoły.

Niezbędne działania korygujące :
· Dążyć do wypracowania przez wychowawców obrzędowości nadawania uczniom odznak zdobytych w ramach realizacji zadań PWS.
Część 4: Ewaluacja 4

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Opracowanie programu realizacji ścieżek edukacyjnych

Sukcesy:
· W wyniku prac zespołów problemowych pod kierunkiem liderów opracowane zostały plany ścieżek edukacyjnych (ekologicznej, czytelniczo-medialnej, regionalnej, prozdrowotnej, wychowania do życia w rodzinie, patriotycznej).
· Opracowanie planów poprzedziła rada samokształceniowa w ramach WDN na temat konstruowania, form realizacji ścieżek edukacyjnych poprowadzona przez nauczycielkę naszej szkoły panią D. Sienkiewicz – doradcę metodycznego.
· Wypracowany został sposób notacji tematyki ścieżek. Opracowana została karta realizacji godzin danej ścieżki, która stanowi część dziennika lekcyjnego.
· W ramowych planach nauczania przeznaczana jest semestralnie jedna godz. w tygodniu na dodatkową realizację ścieżki ekologicznej i regionalnej. Wybór ścieżek wynika z wizji szkoły zawartej w PWS.
· Czwarta godz. W-F przeznaczona została na realizację programu wychowawczego zawierającego treści wszystkich ścieżek edukacyjnych. Realizacja tej godziny odbywała się w formie zajęć pozalekcyjnych.


Niezbędne działania korygujące :
· Liderzy ścieżek w większym zakresie powinni korelować i kontrolować realizację tematyki poszczególnych ścieżek.Część 3: Przegląd 4

Uzasadnienie wyboru priorytetów 2002/2003


Priorytety Oczekiwane osiągnięcia
1. Unowocześnienie i wzbogacenie oferty i działalności dydaktyczno- wychowawczej w zakresie obsługi i wykorzystania komputera · Przeniesienie sali komputerowej do klasy nr 14.· Dostosowanie sali komputerowej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z innych przedmiotów.· Założenie sieci umożliwiającej korzystanie z internetu na wszystkich komputerach.· Rozprowadzenie sieci internetowej do sali j. polskiego i przyrody.· Zainstalowanie komputera z dostępem do internetu w bibliotece.
2. Pogłębianie więzi z regionem, ze swoją „małą ojczyzną” · Uroczyste nadawanie odznak.· Realizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych zgodnie z harmonogramem PWS.· Realizacja programu ekozespołów.· Uruchomienie szkolnej trasy turystycznej
3. Popularyzowanie działań szkoły, organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. · Udział rodziców w wydarzeniach szkoły: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej, wspólna wycieczka rodziców i n-li do teatru w Olsztynie, udział rodziców w uroczystym obiedzie z okazji DEN, wigilia nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły, charytatywny bal sylwestrowy, festyn rekreacyjno-sportowy.· Lekcje otwarte dla i z udziałem rodziców.· Zapraszanie dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej na znaczące uroczystości szkolne.· Systematyczne artykuły w „Biuletynie Orzyskim”· Zorganizowanie drugiej edycji kursu komputerowego dla rodziców.· Podjęcie przez organ prowadzący na wniosek rodziców uchwały o utworzeniu w Okartowie zespołu szkół (podstawówka + gimnazjum).
4. Systematyczne nauczanie pływania. · Rezerwacja na stałe godzin na basenie w Piszu.· Bezpłatny przewóz dzieci na basen.· Zdobycie przez uczniów klasy III odznaki Już pływam lub Mistrz pływania.


Część 3: Przegląd 5


Ewaluacja wdrażania programu rozwoju w r. szk. 2002/2003


Priorytety Dyskusja/Negocjacje Obserwacja Badania kwestionariuszowe Analiza dokumentacji
Uczniowie Nauczy-ciele Rada szkoły Rodzice Inne instytucje Klasa Przykłady działańuczniów Zachowa-nie uczniów Wywiady, ankiety Dokumentacja osiągnięć uczniów Wyniki egzaminów Plany, programy,projekty Analizy statystyczne
1. Unowocześnienie i wzbogacenie oferty i działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie obsługi i wykorzystania komputera - + - - - - + - + - - + -
2. Pogłębianie więzi z regionem, ze swoją „małą ojczyzną” - - - - + + + + - - - + -
3. Popularyzowanie działań szkoły, organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. - + + + - - + + + - - - -
4.Systematyczne nauczanie pływania. - + + + + - + - + + - -

Inne użyte metody ewaluacji:· Wpisy w kronice szkolnej, reportaże o szkole w radiu, TV i prasie, opinie o innych instytucjach o działalności podejmowanej przez szkołę.


Część 4: Ewaluacja 1

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Unowocześnienie i wzbogacenie oferty i działalności dydaktyczno-wychowawczej w zakresie obsługi komputera

Sukcesy:
1. Sala komputerowa została przeniesiona do sali nr 14.
2. Pozyskano dodatkowo 2 komputery.
3. Zakupiona została wykładzina na podłogę do sali komputerowej.
4. Zakupiono komplet ławek i krzeseł do sali komputerowej.
5. Wszystkie stanowiska komputerowe podłączone są do internetu.
6. Biblioteka szkolna wyposażona została w komputer.
7. Gabinet dyrektora wyposażono w komputer z podłączeniem do internetu.
8. W sali prowadzone są zajęcia dydaktyczne-informatyka, a także spotkania sekcji gazetki szkolnej, gdzie uczniowie doskonalą umiejętności obsługi komputera i pracy z komputerem.
9. W sali komputerowej prowadzone są zajęcia z różnych przedmiotów. Zakupiono programy edukacyjne z j. polskiego i innych przedmiotów.

Niezbędne działania korygujące :
· Należy poczynić starania, aby pozyskać sponsorów i wyposażyć salę j. polskiego i przyrody w komputery.
· Wstrzymano działania podłączenia komputera w bibliotece, istnieje możliwość przeniesienia jej do budynku szkolnego.


Część 4: Ewaluacja 2

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Pogłębianie więzi z regionem, ze swoją małą ojczyzną

Sukcesy:

1. ¾ nauczycieli rzetelnie opracowała sposób zdobywania i nadawania odznak przez uczniów przewidzianych w PWS.
2. W swoich działaniach wspólnie z uczniami wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem. Niektóre miały uroczysty charakter, zaproszono rodziców, dyrektora i gości z zewnątrz.
3. Niektóre klasy zdobyły po dwie odznaki tak jak jest zaplanowane w PWS.
4. Z inicjatywy nauczycieli i dyrektora odbyły się wycieczki do:
· Galindii (cała szkoła)
· dwie do Krutyni (cała szkoła)
· poza planem odbyła się wycieczka do Studzienicznej dla kl. II i VI.
5. Program ekozespołów realizowany jest bardzo dobrze. Uczniowie wraz z opiekunem wyjeżdżają na spotkania na terenie naszego województwa. Ekozespoły zajęły I miejsce za swoją działalność w województwie. W ten sposób pozyskały 1.500 zł na swoje potrzeby i nagrody na koniec roku.
6. Grupa nauczycieli przystąpiła do napisania projektu ścieżki dydaktycznej. Projekt będzie rozpatrzony przez Fundację Ekologiczną 4H w Polsce.
7. Wstępnie została wytyczona trasa ścieżki.
8. Nawiązano współpracę z Nadleśnictwem w Giżycku, leśniczym Jelenia Góra i p. Zamaro ze szkółki Leśnej.
9. Projekt został przedstawiony pracownikom Urzędu Miasta i P. Burmistrzowi, sołtysom, starostwu powiatowemu oraz Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Oddział w Olecku.
10. W ramach pogłębiania więzi ze swoją „małą ojczyzną” uczniowie kl. VI uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych – ścieżka regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie. W czasie zajęć poznali historię swojej miejscowości, odwiedzili miejsca pamięci narodowej, poznali zabytki i sylwetki bojowników o Polskość Warmii i Mazur.
Część 4: Ewaluacja 3

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Popularyzowanie działań szkoły, organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Sukcesy:
1. Rodzice chętnie i aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach szkoły np.: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej, wycieczce do teatru do Olsztyna, obiedzie z okazji DEN, wigilii, balach charytatywnych, festynie rekreacyjno-sportowym.
2. Aktywnie uczestniczyli w lekcjach otwartych.
3. Na znaczące uroczystości szkolne zapraszani byli dziennikarze prasy lokalnej i regionalnej.
4. Nauczyciele systematycznie zamieszczali artykuły o swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej w „Biuletynie Orzyskim”, „Publikatorze” i czasopiśmie „Eko-świat”.
5. Rada Szkoły złożyła stosowne dokumenty o utworzeniu w Okartowie Zespołu Szkół (podstawowa + gimnazjum) do organu prowadzącego, Pan Burmistrz przełożył podjęcie uchwały na styczeń 2004r.


Niezbędne działania korygujące :
· Druga edycja kursu komputerowego dla rodziców nie odbyła się ze względu na brak zainteresowania ze strony rodziców.
· Rada Szkoły powinna ponownie podjąć działania o utworzenie w Okartowie Zespołu Szkół.
Część 4: Ewaluacja 4

Ewaluacja ubiegłorocznych planów działania


Priorytet Systematyczne nauczanie pływania

Sukcesy:
1. Zajęcia na basenie w Piszu odbywały się systematycznie (2 razy w miesiącu – czwartek)
2. Przewóz dzieci na basen był bezpłatny.
3. Kilkoro uczniów z innych klas zostało włączonych do zajęć na basenie. Efektem było zdobycie karty pływackiej.
4. Wszyscy uczniowie kl. III zdobyli odznaki „Już pływam”.


Niezbędne działania korygujące :
· Umożliwić uczniom pozostałych klas zdobycie karty pływackiej.Część 3: Przegląd 6

Uzasadnienie wyboru priorytetów 2003/2004


Priorytety Oczekiwane osiągnięcia
1. Unowocześnienie i wzbogacenie oferty i działalności dydaktyczno- wychowawczej w zakresie nauczania języka angielskiego. · zakup słowników· zakup wykładziny podłogowej· utworzenie koła języka angielskiego· zapewnić uczniom chętnym możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego w formie koła przedmiotowego· kontynuacja programu Socrates
2. Organizowanie uczniom wszechstronnej pomocy i opieki · wyprawki dla pierwszaków· wystąpienie dyrektora szkoły do MOPS o dofinansowanie dla dzieci z rodzin najuboższych na zakup podręczników i wyprawek szkolnych.· wystąpienie dyrektora szkoły z wnioskiem do Fundacji Polska Akcja „Pajacyk” o dofinansowanie dożywiania· wystąpienie z wnioskiem do MOPS o dofinansowanie dożywiania uczniów· dojazd-opieka· nawiązanie współpracy z III Liceum Społecznym w Krakowie· zbiórka odzieży przez Radę Rodziców i Radę Szkoły i pomoc najuboższym
3. Wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie kół przedmiotowych · umożliwić chętnym nauczycielom prowadzenie zajęć koła zainteresowań według potrzeb uczniów.
4. Systematyczne nauczanie pływania · rezerwacja na stałe na basenie w Piszu· bezpłatny przewóz dzieci na basen· zdobywanie przez uczniów kl. III odznaki „Już pływam” lub „Mistrz pływania”· umożliwić innym uczniom klas starszych zdobycie karty pływackiej.

Data powstania: piątek, 2 kwi 2004 08:09
Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2004 08:34
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 11996 razy