Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Program działań naprawczych

PROGRAM DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Wstęp, analiza wyników, działania dotychczasowe i nowe

Szkoła Podstawowa w Okartowie zapewnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze uczniom z ośmiu wsi tj. : Okartowa, Grzegorz, Nowych Gut, Wężewa, Tuchlina, Chmielewa, Suchego Rogu, Dziubiel oraz Dziubiel Małych. Są to tereny bardzo biedne, popegeerowskie na których nie ma żadnych zakładów produkcyjnych. Dla niektórych jedynym źródłem zarobkowania jest zbieranie runa leśnego w okresie letnim oraz dorywcze, doraźne zatrudnienie na budowie. Nielicznym udało się odziedziczyć gospodarstwa po rodzicach, ale i tu bywa różnie. Sytuacja ta budzi powszechny marazm i zniechęcenie. Ludzie uciekają się w alkohol. Dzieci wychowują się w biedzie, a do tego w niezdrowej atmosferze. Świadomość rodziców, a często i dzieci ogranicza się do zaspokojenia podstawowych egzystencjalnych potrzeb. Szkoła pozyskuje środki finansowe i przedmioty codziennego użytku, jak również i podręczniki, aby stworzyć optymalne warunki rozwoju swoim wychowankom. Nie zawsze uczniowie i rodzice chcą i potrafią to docenić.
Analiza wyników sprawdzianu i ich interpretacja skłoniła nauczycieli do refleksji nad takim stanem rzeczy. Skoro nie mamy wpływu na czynniki zewnętrzne takie jak: środowisko, rodziców naszych dzieci, bezrobocie, sytuacja gospodarcza i polityczna kraju, jak również potencjał intelektualny naszych dzieci, to powinniśmy zweryfikować tzw. czynniki pedagogiczne, te które w dużej mierze zależą od nas n-li i od naszych metod nauczania.

W podejmowaniu działań naprawczych szczególną uwagę zwrócimy na:
Ř Ewaluację programów nauczania
Ř Analizę programu nauczania z podstawą programową
Ř Uwzględnienie w planach wynikowych standardów wymagań
Ř Systematyczne badanie przyrostu wybranych umiejętności (hospitacja diagnozująca)
Ř Stosowanie aktywnych metod pracy z uczniem wyzwalający postawy kreatywne, otwarte
Ř Bazowanie na wiedzy ucznia
Ř Korzystanie z nowoczesnych urządzeń wspierających proces myślenia (takich jak komputer, kalkulator)
Ř Celowości zadawanych prac domowych, jej zgodność ze standardami, systematyczność sprawdzania i oceniania zgodnie z zasadami WSO oraz egzekwowania braku pracy domowej
Ř Współpracę między nauczycielami
Ř Organizację zajęć pozalekcyjnych
Ř Analizę wyników sprawdzianów na forum Rady Pedagogicznej

W celu uzyskania wyższych wyników nauczania oraz wyrównania poziomu wiedzy u uczniów zastosowano już następujące zadania:
ü Kontynuacja próbnego sprawdzianu w klasie V i VI – czynnik psychologiczny ( ubiór, ustawienie ławek, komisja)
ü 2 godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przydzielono n-lowi matematyki i n-lowi j. polskiego godz. na zajęcia pozalekcyjne
ü Powołano zespół do przeprowadzenia ewaluacji programów nauczania w szkole
ü Prowadzenie lekcji otwartych przez doradcę metodycznego celem upowszechnienia metod aktywizujących proces myślenia
ü Nauczyciel pełniący w wymiarze 2 godz. tygodniowo funkcję pedagoga zdobywa umiejętności wyrównywania szans edukacyjnych na kursie „Terapia pedagogiczna”
ü Zgłoszenie n-la języka polskiego na kurs organizowany przez OKE na Egzaminatora


Harmonogram działań

Po wnikliwej analizie wyników sprawdzianu przedstawionych w raporcie OKE Łomża, wnioskujemy, iż nasze działania naprawcze winny skupić się na następujących umiejętnościach wynikających ze standardów:

Standard II – Pisanie
Umiejętność: Formułowanie odpowiedzi na zadawane pytania

Standard III – Rozumowanie
Umiejętność: Analizowanie wyników obliczeń

Standard V – Wykorzystanie wiedzy w praktyce
Umiejętność: Wykonywanie obliczeń dotyczących czasu

Nauczyciele zobligowani są do równomiernego ćwiczenia umiejętności zarówno tych objętych programem działań naprawczych jak również wynikających ze standardów i podstawy programowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność językową, gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. Odpowiadają za to wszyscy nauczyciele bez względu na nauczany przedmiot.CEL GŁÓWNY:


PODNOSZENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH
STANDARD II - PISANIE
UMIEJĘTNOŚĆ: FORMUŁOWANIE ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Kto objęty działaniem Termin realizacji Ewaluacja Uwagi
Pisanie odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego cicho tekstu · Praca z tekstem· Karta pracy M. Jackowska Uczniowie klasy I II półrocze Analiza kart pracy
Stawianie pytań do zadania przedstawionego na kartach pracy · Tekst zadania bez pytania· Praca w grupie D. Sienkiewicz Uczniowie klasy III Grudzień Obserwacja, analiza postawionych pytań, (karty pracy)
Formułowanie pytań dotyczących stworzenia Świata · Film „Stworzenie Świata”· Rozsypanka wyrazowa n-l religii Uczniowie klasy I Styczeń Obserwacja uczniów, spostrzeżenia n-la (arkusz obserwacyjny)
Jak wolisz spędzać wolny czas – wypowiedź pisemna · Wypowiedź ustna i pisemna n-l ścieżki czytelniczo-medialnej Uczniowie klasy IV Luty Analiza wypowiedzi pisemnej
Konstruowanie poprawnych odpowiedzi do postawionego pytania · Test sprawdzający poprawność odpowiedzi B. Rutkowska Uczniowie klasy IV Marzec Analiza tekstu pod względem poprawności udzielonych odpowiedzi
STANDARD II - PISANIE
UMIEJĘTNOŚĆ: FORMUŁOWANIE ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Kto objęty działaniem Termin realizacji Ewaluacja Uwagi
Wykorzystanie komputera do zredagowania tekstu · Zajęcia w pracowni komputerowej H. Makowski Uczniowie klasy VI Marzec Analiza zredagowanych tekstów
Tworzymy dokumenty wykorzystując komputer · Zajęcia komputerowe H. Makowski Uczniowie klasy VI Marzec Wydrukowane teksty, analiza dokumentów
Wnikliwa analiza zadań tekstowych ze szczególnym uwzględnieniem zadań złożonych · Bank zadań A. Chrzanowski Uczniowie klasy IV, V i VI Cały rok szkolny 2003/2004 dla kl. IV-V, dla kl. VI 15.11.03 – 30.04.04 Test diagnozujący, test sumujący
Ile lat minęło? Odpowiadamy całym zdaniem · Oś czasu· Ćwiczenia z luką· Ćwiczenia w których należy zapisać słownie liczebniki M. Krasińska Uczniowie kl. IV-V i kl. VI Cały rok szkolny, dla kl. VI – 15.11.03 – 30.04.04 Test sprawdzający


STANDARD III – ROZUMOWANIE
UMIEJĘTNOŚĆ – ANALIZOWANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Kto objęty działaniem Termin realizacji Ewaluacja Uwagi
Rozwiązywanie zadań tekstowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych i szukanych w zadaniu · Bank zadań N-le kształcenia zintegrowanego Uczniowie klas I-III Cały rok szkolny 2003/2004 Obserwacja, wymiana doświadczeń między n-lami, test sprawdzający kl. III
Zapoznanie z genezą liter i pisma – od węzełka do liter · Źródła historyczne – wyszukiwanie informacji· Encyklopedia multimedialna N-le ścieżki czytelniczo-medialnej Uczniowie klasy IV-V i kl. VI Styczeń Test sumującyPlansze z rodzajami pismaRozmowa z dziećmiOpinia n-la języka polskiegoKarta spostrzeżeń
Przyczyny, skutki postępowania ludzi – zanieczyszczenie środowiska · Plakaty· Czasopisma· Rozmowa na temat przeprowadzonych akcji „Sprzątanie świata” n-l ścieżki ekologicznej Uczniowie klasy IV MarzecKwiecień Ankieta rodzinnych zachowań proekologicznych
STANDARD III – ROZUMOWANIE
UMIEJĘTNOŚĆ – ANALIZOWANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Kto objęty działaniem Termin realizacji Ewaluacja Uwagi
Rozwiązywanie zadań w grupie – ustalenie sposobu rozwiązywania oraz prezentacji tego rozwiązania · Praca w grupie N-l matematyki Uczniowie klasy VI LutyMarzec Test sumujący
Sprawdzanie wyników z warunkami zadania – wykorzystywanie kalkulatora · Zajęcia w sali komputerowej N-l informatyki Uczniowie klasy VI Grudzień Rozmowa z dziećmiObserwacjaKarta obserwacyjna

STANDARD V - WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE
UMIEJĘTNOŚĆ - WYKONUJE OBLICZENIA DOTYCZĄCE CZASU

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Kto objęty działaniem Termin realizacji Ewaluacja Uwagi
Odczytywanie godzin na zegarze. Ustawienia na zegarze godziny · Model zegara – karta pracy M. JackowskaZ. Piekarska Uczniowie kl. IUczniowie kl II 2003/20042003/2004 Karta pracy – analizaRozmowy indywidualneKarty pracyZajęcia praktyczne
Obliczenia w systemie sześćdziesiątkowym w wykorzystaniem kalkulatora szkolnego · Kalkulatory· Grafoskop· Lekcja otwarta dla n-li D. Sienkiewicz Uczniowie klasy III Listopad Test diagnozującyTest sprawdzający
Porządkowanie wyników czasowych osiągniętych na wychowaniu fizycznym · Pomiar czasu stoperem H. Makowski Uczniowie klasy IV-VI Rok szkolny 2003/2004 Analiza osiągniętych wyników
Podawanie czasu w języku angielskim z uwzględnieniem pojęcia połowy godziny i kwadransa · Tarcza zegarowa· Magnetofon, kaseta N-l języka angielskiegoM. Dancewicz Uczniowie kl. IV-VI Styczeń ObserwacjaOcena wypowiedzi ustnychKarta obserwacyjna
STANDARD V - WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE
UMIEJĘTNOŚĆ - WYKONUJE OBLICZENIA DOTYCZĄCE CZASU

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Kto objęty działaniem Termin realizacji Ewaluacja Uwagi
Wyrażanie w języku angielski ustalonych planów dnia · Magnetofon· Scenki dramowe N-l języka angielskiego R. Rainko Uczniowie kl. II Marzec Analiza wypowiedzi uczniówKarta obserwacyjna
Umieszczenie poszczególnych wydarzeń w odpowiednim przedziale czasowym · Nowy i Stary Testament N-l religii. I. Strojek Uczniowie klasy V ListopadKwiecień Test sprawdzający
Ile lat minęło? – określanie czasu minionych wydarzeń · Oś czasu· Karty pracy N-l historiiM. Krasińska Uczniowie klasy IV-VI Cały rok szkolnyKl. IV-V 15.11.03 – 30.04.04 kl. VI Test sprawdzającyKarty pracy
DZIAŁANIA NAPRAWCZE DLA ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH I PROBLEMOWYCH

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Kto objęty działaniem Termin realizacji Ewaluacja Uwagi
Ewaluacja programu nauczania „Z Ekoludkiem w szkole” · Ankieta wśród uczniów i rodziców· Rozmowa z dziećmi· Wymiana doświadczeń między n-lami uczącymi w kl. I-III D. SienkiewiczM. JackowskaZ. PiekarskaDyrektor Szkoły – M. Majewska Pakietu edukacyjnego „Z Ekoludkiem w szkole” Grudzień Analiza przeprowadzonych ankiet
Celowość zadawanych prac domowych i jej zróżnicowanie · Metoda projektu· Doświadczenie· Wywiad· Korzystanie ze źródeł Wszyscy n-le Uczniowie klas I-III Cały rok szkolny 2003/2004 Konkurs na najładniejszy zeszyt kl. II-III i IV-V oraz kl. VIKontrola zeszytówWystawaPrezentacja prac na forum szkoły (I, II semestr)
Uwzględnienie standardów w WSO · Analiza dokumentacjiWSO· Zestawienie ze standardami I. StrojekM. JackowskaM. KrasińskaR. Rainko Uczniowie kl. IV-VI Styczeń Prezentacja stronom zainteresowanymRozmowy z rodzicami i uczniami
DZIAŁANIA NAPRAWCZE DLA ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH I PROBLEMOWYCH

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Kto objęty działaniem Termin realizacji Ewaluacja Uwagi
Badanie osiągnięć uczniów · Testy diagnozujące· Testy sumujące Zespół do spraw diagnozyEgzaminator – M. KrasińskaN-l kl. IIIDyrektor SzkołyN-l matematyki Uczniów klas III-V, kl. VI Rok szkolny 2003/2004 Analiza przyrostu umiejętności
Przeprowadzenie hospitacji diagnozującej · Harmonogram hospitacji· Badanie umiejętności Dyrektor szkoły N-le hospitowani Rok szkolny 2003/2004 Arkusze obserwacjiNotatki pohospitacyjneRozmowa przed i po – hospitacyjna
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia · Udział w radach somokształceniowych· Udział w lekcjach otwartych Dyrektor Szkoły Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 2003/2004 Dzielenie się swoimi umiejętnościami z innymiWnioski do realizacji


Uwagi o realizacji - Ewaluacja
Data powstania: piątek, 2 kwi 2004 08:19
Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2004 08:34
Opublikował(a): Krystyna Konik
Zaakceptował(a): Krystyna Konik
Artykuł był czytany: 12361 razy